POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Aktualne formularze:

 

Do każdego wniosku o stypendium niezbędne jest dołączenie podpisanego (po zapoznaniu się!) pouczenia na temat ochrony danych osobowych

 

Pouczenie o RODO POBIERZ
Wniosek o stypendium socjalne POBIERZ
Wniosek o zapomogę POBIERZ
Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych POBIERZ
Kwestionariusz dla studentów niepełnosprawnych POBIERZ
Wniosek o stypendium rektora za średnią ocen POBIERZ
Wniosek o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe POBIERZ
Wniosek o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe (olimpijczycy) POBIERZ
Wniosek o stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne POBIERZ
Wniosek o stypendium rektora za wysokie wyniki sportowe POBIERZ
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu POBIERZ
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami POBIERZ
Oświadczenie o zamieszkaniu (do zwiększenia stypendium socjalnego) POBIERZ
Zaświadczenie o średniej ocen (dla studentów 1. roku drugiego stopnia, którzy ukończyli pierwszy stopień poza Wydziałem) POBIERZ

 

Warto przeczytać:

 

Lista załączników do wniosku o stypendium socjalne/akademik POBIERZ
Pojęcie utraty i uzyskania dochodu w rozumieniu Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych POBIERZ
Instrukcja wypełniania oświadczenia zawartego w każdym wniosku o stypendium POBIERZ
Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB POBIERZ