POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Aktualne formularze:

 

Wniosek o stypendium socjalne POBIERZ
Wniosek o zapomogę POBIERZ
Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych POBIERZ
Wniosek o stypendium rektora za średnią ocen POBIERZ
Wniosek o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe POBIERZ
Wniosek o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe (olimpijczycy) POBIERZ
Wniosek o stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne POBIERZ
Wniosek o stypendium rektora za wysokie wyniki sportowe POBIERZ
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu POBIERZ
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami POBIERZ
Zaświadczenie o średniej ocen POBIERZ

 

Warto przeczytać:

 

Lista załączników do wniosku o stypendium socjalne/akademik POBIERZ
Pojęcie utraty i uzyskania dochodu w rozumieniu Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych POBIERZ
Instrukcja wypełniania oświadczenia zawartego w każdym wniosku o stypendium POBIERZ
Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB POBIERZ