POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności
dotyczącej organizacji i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, niezbędnej do
samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenia umiejętności wykorzystania
rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także uzyskanie nowych kwalifikacji
zawodowych z ww. zakresu. Po ukończeniu studiów podyplomowych Absolwent:
1) ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania sektora prywatnego oraz finansów i rachunkowości
przedsiębiorstw, zna formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych;
2) zna i rozumie terminologię oraz zasady działania prawa podatkowego;
3) zna i rozumie reguły rządzące rachunkowością finansową oraz stosowanych rozwiązań ewidencyjnych, założenia
sprawozdawczości oraz narzędzi oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, procedury kalkulacyjne
rachunku kosztów;
4) umie samodzielnie ewidencjonować ewidencji operacje gospodarcze oraz rozumie ich wpływ na majątek i źródła finansowania jednostki oraz wynik finansowy oraz potrafi
kierować komórką rachunkowości i sprawozdawczości w przedsiębiorstwie;
5) ma umiejętnośćsamokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo
identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Absolwent w trakcie studiów podyplomowych nabywa umiejętności rozumienia zasad i istoty ewidencji
księgowej, sprawozdawczości oraz sposobów wykorzystania tych informacji w swojej pracy zawodowej.
Absolwent Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw:
posiada szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa;
zna podstawowe zasady rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości finansowej;
posiada niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. rachunku kosztów, rachunkowości
zarządczej, instrumentów finansowych oraz podstawowych narzędzi informatycznych
wspomagających prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie;.
posiada umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu finansów i
rachunkowości.
Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje zawodowe i umiejętności umożliwią Absolwentom:
organizowanie i prowadzenie rachunkowości oraz podejmowania decyzji i sterowania procesami
ekonomicznymi w podmiotach gospodarczych;
skuteczne i efektywne wykonywanie zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym, a także do
wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości jest
szczególnie przydatna;
usługowe prowadzone ksiąg rachunkowych.
Grupa docelowa
Studia adresowane są do Absolwentów różnych kierunków szkół wyższych, a w szczególności
posiadających podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych (np. absolwenci uczelni
ekonomicznych) oraz osób posiadających praktykę w zakresie: rachunkowości, finansów czy podatków,
w tym także prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, pragnących poszerzyć swoje
kompetencje zawodowe z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości.