POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Głównym celem studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jest przygotowanie samorządowej kadry kierowniczej różnych szczebli oraz liderów lokalnych do skutecznego, sprawnego i profesjonalnego zarządzania nakierowanego na intensyfikację rozwoju lokalnego i regionalnego. Będzie to możliwe poprzez nabycie wiedzy i wykształcenie odpowiednich umiejętności menedżerskich.


Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom lepiej organizować nie tylko pracę własną, jak też skutecznie zarządzać zespołami pracowniczymi, profesjonalnie motywować i nadzorować personel, a przede wszystkim kreować rozwój jednostki samorządu terytorialnego i wzmacniać jej konkurencyjność m.in. w warunkach perspektywy finansowej lat 2014- 2020.


Studia kierowane są zwłaszcza do obecnych oraz przyszłych menedżerów administracji lokalnej i regionalnej, a także liderów samorządowych.


Program studiów dostosowano do potrzeb i wymagań kadry jednostek samorządu terytorialnego. Kształcenie będzie obejmować m.in. zagadnienia będące obecnie przedmiotem wzmożonego zainteresowania samorządów, do których należą wieloletnia prognoza finansowa, projekty i przedsięwzięcia środowiskowe oraz planowanie przestrzenne.


Dydaktyka zostanie zrealizowana w następujących blokach tematycznych:
-    blok kształcenia ogólnego w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (polityka gospodarcza, organizacja ucząca się, systemy informatyczne w jednostce samorządu terytorialnego, podstawy finansów publicznych, zamówienia publiczne),
-    blok kształcenia merytorycznego w zakresie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (zarządzanie regionalne i lokalne, zarządzanie organizacją publiczną, zarządzanie kadrami, zarządzanie środowiskowe w jednostkach samorządu terytorialnego, zarządzanie funduszami europejskimi, zarządzanie projektami),
-    blok specjalizacyjny (strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, prognozowanie procesów gospodarczych w jednostkach samorządu terytorialnego, budżetowanie, kontrola i audyt wewnętrzny, wieloletnia prognoza finansowa, podatki i opłaty lokalne, projekty i przedsięwzięcia środowiskowe- nowe unormowania w sprawie  utrzymania czystości i porządku w gminach, zagospodarowanie i planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem komunalnym, public relations, przywództwo w samorządzie).