POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Egzamin przeprowadzany jest przed Komisją egzaminacyjną w składzie:
     • Przewodniczący,
     • Promotor,
     • Recenzent.
w terminie i miejscu wyznaczonym w sekretariacie Komisji i podanym w Kalendarzu obron na stronie internetowej WEiZ.

PROCEDURA EGZAMINACYJNA
   W ramach:
     • egzaminu licencjackiego – egzamin składa się z dwóch części. W części pierwszej student dokonuje krótkiej prezentacji podjętego problemu badawczego, celu pracy, jej zakresu i uzyskanych rezultatów oraz odpowiada na pytanie Komisji dotyczące przedmiotu pracy dyplomowej. W drugiej części egzaminu student losuje jedno pytanie z listy (Zestaw pytań na egzamin dyplomowy). Komisja w trakcie egzaminu może formułować dodatkowe pytania. Z każdej części egzaminu dyplomowego Komisja wystawia ocenę. Wynik ogólny egzaminu Komisja ustala na podstawie ocen otrzymanych z poszczególnych części egzaminu,
     • egzaminu magisterskiego – egzamin składa się z dwóch części. W części pierwszej student przedstawia problem badawczy, cel pracy, zastosowane metody badawcze i wyniki badań oraz odpowiada na pytanie Komisji dotyczące pracy. W drugiej części egzaminu student losuje jedno pytanie z listy (Zestaw pytań na egzamin dyplomowy). Komisja w trakcie egzaminu może formułować dodatkowe pytania. Z każdej części egzaminu dyplomowego Komisja wystawia ocenę. Wynik egzaminu ustala Komisja na podstawie ocen otrzymanych z poszczególnych części egzaminu.

   W sekretariacie Komisji nastąpi:
     • wypełnienie formularzy,
     • zwrot dokumentów studentowi (jeżeli takie są w aktach),
     • zwrot akt absolwenta po obronie do dziekanatu celem przygotowania dokumentacji.

   W dziekanacie nastąpi:
     • nadanie numeru dyplomu w systemie USOS,
     • dokonanie wpisów w księdze dyplomów,
     • wypisanie druków dyplomu,
     • przekazanie drogą służbową Władzom Wydziału (Dziekan) i Uczelni (Rektor) do naniesienia pieczęci i podpisów.