POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zajęcia proponowane w ramach Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB dostarczają doktorantom niezbędnej wiedzy z zakresu współczesnej ekonomii, umożliwiają wykształcenie umiejętności oraz nabycie kompetencji związanych z prowadzeniem badań naukowych oraz pracy dydaktycznej. Studia przygotowują uczestników do procedury doktorskiej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.

Podstawą kształcenia jest aktualna wiedza ekonomiczna umożliwiająca rozumienie i interpretację globalnych procesów gospodarczych i społecznych oraz formułowanie koncepcji oddziaływania na pożądany kierunek i dynamikę ich ewolucji. Proponowane zajęcia rozwijają również umiejętności praktyczne, podnoszą zdolność formułowania i samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem organizacji gospodarczych oraz umiejętności analityczne i decyzyjne. Studia doktoranckie kształtują etykę zawodową i postawę odpowiedzialności społecznej, przygotowują do pełnienia roli naukowca, nauczyciela akademickiego oraz zaangażowanego obywatela.

 

Od roku akademickiego 2017/18 wdrażany będzie nowy program i plan studiów.

 

Studia trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli stopnia doktora nauk ekonomicznych.

Wśród zajęć obowiązkowych doktoranci studiują: ekonomię, historię myśli ekonomicznej, naukę o kreowaniu wiedzy i warsztat naukowca, metodologię głównego nurtu, metodologię ekonomii heterodoksyjnej. W tej grupie znajdują się też zajęcia z zakresu metodyki wniosków grantowych oraz metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. Ponadto uczestnicy studiów doktoranckich mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, etyki pracy naukowej oraz dydaktyki szkoły wyższej. Nową propozycją jest zwiększenie zakresu godzinowego zajęć z języka angielskiego w badaniach ekonomicznych.

 

W ramach studiów uczestnikom proponowany jest również szereg zajęć fakultatywnych w modułach:

Moduł 3. Przedmioty rozwijające umiejętności dydaktyczne – do wyboru 5 przedmiotów spośród 10

Moduł 4. Przedmioty rozwijające umiejętności zawodowe – do wyboru 8 przedmiotów spośród 29

Moduł 5. Przedmioty rozwijające umiejętności miękkie – do wyboru 2 przedmiotów spośród 4

 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB, głównie profesorów i doktorów habilitowanych. Większość zajęć prowadzonych jest w formie konwersatoriów umożliwiających aktywne uczestniczenie w dyskusji.

 

W czasie studiów doktoranci odbywają praktykę zawodową - prowadzą zajęcia ze studentami, samodzielnie (lub współprowadzą) w wymiarze minimum 30 godzin rocznie (czwarty rok studiów - 15 godzin).