POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Informacje podstawowe

Podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie pomocy materialnej dla studentów:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym


Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomogi,
  • stypendium ministra.

 

Wszystkie ww. formy pomocy materialnej (poza stypendium Ministra) są przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez studenta w pok. 129 na Wydziale.

Jeśli masz problem z wypełnieniem oświadczenia zawartego na końcu każdego wniosku o stypendium kliknij tu.

Wypłata stypendiów odbywa się wyłącznie na konto bankowe. Student jest zobowiązany do podania numeru konta, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca,  w którym student został skreślony z listy studentów.

Przypominamy!!! Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student, który ukończył studia pierwszego stopnia, może stypendia pobierać wyłącznie, jeśli kontynuuje studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Student, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie nie może pobierać żadnych stypendiów.

Studentowi, który jest kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych nie przysługują żadne stypendia, jeśli podjął studia na podstawie skierowania lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie właściwych przepisów.