POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Informacje podstawowe

Podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie pomocy materialnej dla studentów:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym


Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi,
 • stypendium ministra.

 

Wszystkie ww. formy pomocy materialnej (poza stypendium Ministra) są przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez studenta w pok. 129 na Wydziale.

Jeśli masz problem z wypełnieniem oświadczenia zawartego na końcu każdego wniosku o stypendium kliknij tu.

Wypłata stypendiów odbywa się wyłącznie na konto bankowe. Student jest zobowiązany do podania numeru konta, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca,  w którym student został skreślony z listy studentów.

Przypominamy!!! Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student nie może pobierać stypendium jeżeli:

 • ukończył studia pierwszego stopnia i studiuje na kolejnym kierunku studiów również na pierwszym stopniu,
 • studiuje na studiach drugiego stopnia dłużej niż 3 lata.
 • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • jest kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych, jeśli podjął studia na podstawie skierowania lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie właściwych przepisów,
 • pobiera stypendium na innym kierunku studiów.