POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Ogólnopolska konferencja naukowa OBLICZA DUŻEGO MIASTA INSTYTUCJE, ORGANIZACJE, PROCESY

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  interdyscyplinarnej  konferencji  poświęconej  dużym
miastom, których znaczenie, choć zawsze było duże, nadal rośnie we współczesnym świecie.  
W Polsce do dużych miast zalicza się ośrodki liczące powyżej 100 tys. mieszkańców. Są one
centrami  życia  gospodarczego,  społecznego,  kulturowego  i  politycznego.  Ze  względu  na
pełnione  funkcje  administracyjne  szczególnie  interesującym  przypadkiem  są  miasta
wojewódzkie, którym także chcielibyśmy się wspólnie  przyjrzeć.
Konferencja składać się będzie z trzech części tematycznych. Pierwsza poświęcona będzie  
refleksji teoretycznej nad dużym miastem oraz zasadami życia miejskiego. W centrum uwagi
znajdą  się  instytucje  i  organizacje  oraz    procesy,  jakie  współcześnie  zachodzą  w  dużych
miastach i  jakim  duże  miasta podlegają.   Część druga poświęcona będzie  przedstawieniu  i
omówieniu wyników badań empirycznych przeprowadzonych w ostatnich latach, w których
pojawił  się  temat  dużych  miast.  Trzecia  część  będzie  dotyczyła  wyborów  samorządowych
2018  roku  i  do  udziału  w  tej  części  chcemy  zaprosić  praktyków  życia  publicznego  oraz
obserwatorów i komentatorów  kampanii wyborczych.
Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy i refleksji na temat życia w dużym mieście oraz
prezentacja najnowszych wyników badań na ten temat.  Mamy nadzieję, że konferencja stanie
się  forum  wzajemnej  wymiany  doświadczeń,  poglądów  i  stanowisk  oraz  sprzyjać  będzie
nawiązaniu kontaktów i współpracy interdyscyplinarnej.  
Pragniemy, by w konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych dyscyplin  naukowych,
w  tym  zwłaszcza  humanistycznych,  społecznych  i  ekonomicznych,  którzy  swoje  badania
koncentrują  wokół  zjawisk  i  procesów  zachodzących  w  obrębie  dużych  miast.  Za  istotne
uważamy  też  obrazy  miast  utrwalone  we  współczesnej  literaturze,  filozofii  czy  też
filmoznawstwie.

 

Zaproszenie

Formularz