POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „DECYDOWANIE W POLITYCE, DECYDOWANIE W ADMINISTRACJI” Rzeszów, 15-16 marca 2018 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„DECYDOWANIE W POLITYCE,

DECYDOWANIE W ADMINISTRACJI”

Rzeszów, 15-16 marca 2018 r.

Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w Rzeszowie

oraz

Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Decydowanie stanowi jeden z kluczowych elementów zarządzania. Dotyczy zarówno instytucji politycznych, jak również administracji publicznej szczebla centralnego
i poszczególnych stopni administracji samorządowej. W przypadku administracji publicznej od kilku dekad można obserwować rosnącą popularność teoretycznych modeli rządzenia publicznego, charakteryzujących się wielopodmiotowością i nastawionych na wypracowanie decyzji w drodze konsensusu. Teoretyczne konstrukty zakładające partycypację szeregu zróżnicowanych aktorów w procesach decyzyjnych, a także w realizacji zadań publicznych, nie zawsze odpowiadają realiom funkcjonowania sfery publicznej i - podobnie jak tradycyjne modele rządzenia - mają swoje ograniczenia i wady. W obliczu złożoności sfery publicznej oraz coraz szerszego zakresu zadań, z którymi muszą się zmierzyć ośrodki decyzyjne, konieczne jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających na efektywną realizację zadań publicznych, przy ograniczonych zasobach sektora publicznego.

Mając na uwadze trudności związane z procesami decyzyjnymi, zarówno w ośrodkach politycznych, jak i administracyjnych, pragniemy zaprosić przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych do przedstawienia wyników badań oraz udziału w dyskusji poświęconej zagadnieniom decydowania w polityce i administracji. Proponujemy, aby tematyka planowanej konferencji koncentrowała się wokół następujących zagadnień:

 

 

 

 

 1. Decydowanie w polityce:
 • usytuowanie decydowania politycznego na tle innych procesów decyzyjnych
  w przestrzeni publicznej
 • uwarunkowania i mechanizmy decydowania politycznego
 • podmioty decyzyjne i przedmioty decyzji politycznych
 • obszary decydowania politycznego
 • modele procesu decyzyjnego
 • problemy optymalizacji decyzji politycznych
 • problem tzw. niedecyzji
 • błędy w decydowaniu politycznym
 • decydowanie w organizacjach politycznych
 • uzasadnianie decyzji politycznych

 

 1. Decydowanie w administracji publicznej:
 • teoretyczne koncepcje rządzenia publicznego
 • aktorzy procesów decyzyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym
 • rodzaje i specyfika decyzji w administracji publicznej
 • uwarunkowania procesów decydowania publicznego
 • ryzyko w administracji publicznej
 • partycypacja publiczna w podejmowaniu decyzji
 • narzędzia partycypacji publicznej
 • dialog publiczny
 • podmioty przedstawicielskie przy organach administracji i ich rola w procesach decyzyjnych
 • metodologia badań i problemy badawcze decydowania w administracji publicznej oraz rządzenia publicznego
 • planowanie strategiczne w administracji publicznej
 • zarządzanie strategiczne w administracji publicznej
 • jakość zarządzania w administracji – metody i narzędzia pomiaru
 • ewaluacja w administracji publicznej

 

Terminy:

 • zgłoszenie tematu wystąpienia wraz z abstraktem na załączonym formularzu: do 31 stycznia 2018 r. na adres: konferencja@ur.edu.pl
 • przesłanie tekstu artykułu: do 30 kwietnia 2018 r.

 

Opłata konferencyjna:

udział w konferencji z publikacją (w tym wyżywienie i nocleg 15/16 marca 2018) – 500 zł

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na rachunek Uniwersytetu Rzeszowskiego nr:

36 1030 1999 7896 0000 0170 0031 (Bank Handlowy), z dopiskiem: imię i nazwisko, decydowanie w polityce. Na wpłaty czekamy do 16 lutego 2018 r.

 

Dla członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zniżka w wysokości 50 zł.

 

Proponujemy Państwu publikację artykułów w następujących czasopismach:

 

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami publikacji tekstów w wyżej wskazanych czasopismach i wskazanie, w którym z nich chcieliby Państwo opublikować tekst. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami:

dr Anna Pięta-Szawara 668 178 915

dr Dominik Szczepański 662 732 281

Karta zgłoszeniowa