POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zaproszenie do zgłoszenia abstraktów referatów na ogólnopolską konferencję organizowaną przez Instytut Finansów Akademii Finansów i Biznesu Vistula „Euro a sprawa polska” 16.04.2018, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa (obok stacji metra Stokłosy)

Zgodnie z zapisami Traktatu akcesyjnego z 2003 r. na Polsce ciąży prawno-międzynarodowe zobowiązanie do przyjęcia jednolitej waluty europejskiej – przystąpienie na prawach pełnego członka do Unii Gospodarczej i Walutowej powinno nastąpić po trwałym spełnieniu kryteriów zbieżności nominalnej. Pod koniec 2017 r. Polska spełnia cztery spośród sześciu tych kryteriów – stopy inflacji, długookresowych stóp procentowych, udziału deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB oraz relacji długu publicznego do PKB. Niespełnione natomiast pozostawały kryteria kursowe i zgodności legislacji. To pierwsze wymaga wejścia do ERM2, to drugie – zmian w ustawodawstwie krajowym, dotyczących kwestii monetarnych.

W świetle wydarzeń ostatnich lat, zwłaszcza doświadczeń płynących z kryzysu strefy euro i sposobów jego przezwyciężania, dla wielu staje się jasne, że dla małej, otwartej gospodarki pozostawanie poza większym i silniejszym obszarem walutowym jest nie tylko anachroniczne w zglobalizowanym świecie, ale też coraz bardziej kosztowne i niebezpieczne. Wymaga utrzymywania ogromnych rezerw walutowych dla obrony i stabilizowania kursu waluty narodowej, czego koszt w znacznym stopniu niweluje pożytki płynące z niezależnej polityki pieniężnej i możliwości deprecjacji własnej waluty.

Konferencja ma na celu przedstawienie różnych aspektów przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty europejskiej. Badaczy zainteresowanych tą problematyką zapraszamy do przygotowania abstraktów referatów na naszą konferencję (tytuł wraz z głównymi tezami, nie więcej niż 300 wyrazów, do przesłania e-mailem do 30.11.2017 r. pod adres nauka@vistula.edu.pl). Po zaakceptowaniu abstraktów przez organizatorów, co nastąpi do 15.12. 2017 r., ich autorzy zostaną poproszeni o przygotowanie zaproponowanych referatów. Równocześnie zostaną wysłane zaproszenia do wzięcia udziału w naszej konferencji.  

Pełne teksty referatów powinny być przesłane pod adresem AFiBV w kopercie z dopiskiem „Konferencja euro” w terminie do 15.03.2018 r. Referaty zostaną sukcesywnie opublikowane w „Zeszytach Naukowych Uczelni Vistula” (8 punktów ministerialnych), a ich skróty zaprezentowane w trakcie konferencji (wymogi redakcyjne dostępne na stronie www.i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal2).