Menu:

Uzyskane stopnie i tytuły: magister ekonomii – 1963; stopień doktora nauk ekonomicznych – 1974; stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych 1982; tytuł profesora 1996.

Specjalizacja: polityka gospodarcza; ekonomia ekonometria.

Zainteresowania badawcze: analizy i prognozy makroekonomiczne; problemy wzrostu gospodarczego; długookresowe studia strategiczne; problematyka rozwoju w układach regionalnych; transformacja systemowa a rozwój gospodarczy; procesy integracji i globalizacji.

Przebieg pracy zawodowej: 1963-1965 – Zakład Badań Ekonomicznych Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, asystent; 1965-1981 – Instytut Planowania, starszy asystent, adiunkt; 1982-1991 – Instytut Gospodarki Narodowej, docent; 1992-2000 – Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych,

Profesor; 1997 – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział  Ekonomiczny, profesor, kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego [1998-2013]; 1998- 2015 Wyższa  Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, profesor, kierownik katedry.

Autor ponad 200 publikacji (książki, monografie, podręczniki, artykuły) głównie o tematyce z zakresu wzrostu gospodarczego, rozwoju regionalnego  oraz procesów transformacji , integracji  i globalizacji.

Zagadnienia rozwoju regionalnego promuje organizując w latach 1998-2009  dwa cykle dorocznych krajowych konferencji, poświęconych kluczowym problemom wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego w regionach, ze szczególnym uwzględnieniem Podlasia. W tych latach pod jego redakcją wydano 10 tomów poświęconych rozwojowi regionalnemu oraz 10 tomów omawiających rozwój Podlasia.

Jednocześnie w latach 2003-2014 jest inicjatorem i organizatorem dwóch cykli konferencyjnych zatytułowanych – „Ekonomia-polityka-etyka” (5 tomów monografii) oraz „Globalizacja-polityka-etyka” (5 tomów monografii). W tych cyklach są zaprezentowane poszukiwania i rozważania nad najbardziej istotnymi problemami współczesnej ekonomii uwikłanej w relacje polityki i etyki, w kontekście wszechogarniających procesów globalizacyjnych.

Od 2015 roku jest współorganizatorem cyklicznej konferencji krajowej nt. ”Regionalizacja-polityka-etyka”.

Jest też współzałożycielem  w 2001 r. Fundacji Promocji Rozwoju Podlasia i od początków jej istnienia – Prezesem Zarządu.