Menu:

Uzyskane stopnie naukowe: magister ekonomii w roku 1988, magister prawa w roku 1990, doktor nauk ekonomicznych w roku 1996; doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu w roku 2010.

Dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan koncentruje swoje zainteresowania badawcze na dwóch obszarach. Jest to problematyka zarządzania zasobami ludzkimi oraz zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W swoim dorobku ma około 100 publikacji. Najważniejszą publikację, jak do tej pory,  stanowi rozprawa habilitacyjna pt. „Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa”.

Obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania oraz aktywnie włącza się w prace organizacyjne na rzecz Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz całego Uniwersytetu w Białymstoku. Już drugą kadencję jest przedstawicielem Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.

Wielokrotnie uzyskała Nagrodę Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za działalność naukową i organizacyjną.