Menu:

Kierownik Zakładu Podstaw i Strategii Zarządzania Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB. Jest autorem ponad 130 opracowań naukowych dotyczących głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego. Od 1991 roku nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, gdzie w praktyce realizuje koncepcje wykorzystania instrumentów stymulujących rozwój regionalny, w szczególności w obszarze doskonalenia zasobów ludzkich oraz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Bezpośrednio kierował wieloma projektami badawczymi, w tym KBN oraz projektami wdrożeniowymi współfinansowanymi ze środków zagranicznych, w tym US AID, Know-How Fund, PHARE, funduszy strukturalnych UE. Ekspert kluczowy w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Członek Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Podlaskiego. W kadencji 2011-2014 członek a obecnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej jakość kształcenia w polskich uczelniach wyższych.