POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

 

Wykaz proponowanych opiekunów naukowych

Studia Doktoranckie

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

 

 

Lp.

Tytuł (stanowisko) i stopień naukowy, Imię i nazwisko

Katedra/Zakład

Zainteresowania naukowe

1

Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

m.poniatowicz@uwb.edu.pl

Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

Problematyka finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego.

2

Prof. dr hab. Andrzej Bocian

andrzej.bocian@uwb.edu.pl

Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego

Analizy i prognozy makroekonomiczne, problemy wzrostu gospodarczego, długookresowe studia strategiczne, problematyka rozwoju w układach regionalnych, transformacja systemowa a rozwój gospodarczy, procesy integracji i globalizacji

3

Prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

kmeredyk@gmail.com

Katedra Ekonomii Politycznej

Proces wzrostu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem sprawności systemu zasilania w gospodarce polskiej, przemian strukturalnych, problemów efektywności gospodarowania oraz mechanizmów wzrostu sektora pierwotnego

4

Prof. dr hab. Marek Proniewski

marek.proniewski@uwb.edu.pl

Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego

Polityka spójności UE, polityka regionalna, czynniki i instrumenty rozwoju regionalnego, programowanie rozwoju Polski Północno-Wschodniej, polityka przestrzenna, uwarunkowania rozwoju i zagospodarowania terenów przygranicznych, a szczególnie współpracy transgranicznej z Białorusią, Litwą i Rosją (Obwód Kaliningradzki) w aspekcie programów europejskich, badania regionalne – foresightowe i benchmarkingowe, wykorzystywane w kreowaniu regionalnych strategii innowacji, integracja gospodarcza i rynków finansowych

5

Prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski

h.wnorowski@uwb.edu.pl

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i UE, wpływ podatków na działalność gospodarczą, handel zagraniczny jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw, polityka gospodarcza, a zwłaszcza podatkowa i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, znaczenie własności intelektualnej we współczesnych przedsiębiorstwach.

6

Dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. UwB

abolt@o2.pl

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Rozwój obszarów wiejskich, gospodarowanie na obszarach chronionych, zrównoważony rozwój, rolnictwo ekologiczne.

7

Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

r.ciborowski@uwb.edu.pl

Katedra Ekonomii Politycznej

Zagadnienia rozwoju gospodarczego, innowacji i transferu technologii, ekonomia austriacka

8

Dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB

r.dziemianowicz@uwb.edu.pl

Katedra Skarbowości

Problematyka finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii opodatkowania, polityki fiskalnej i podatkowej.

9

Dr hab. Anna Gardocka - Jałowiec, prof. UwB

anna.gardocka.jalowiec@gmail.com

Zakład Ekonomii Sektora Publicznego

Problematyka konsumpcji i rozwoju gospodarczego, analiza działalności innowacyjnej

10

Dr hab. Urszula Gołaszewska – Kaczan, prof. UwB

u.golaszewska@uwb.edu.pl

Zakład Zarządzania

Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi oraz zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

11

Dr hab. Ewa Gruszewska

gruszew@uwb.edu.pl

Katedra Ekonomii Politycznej

Rola instytucji w gospodarce, szczególnie w procesach tworzenia kapitału, analiza systemów instytucjonalnych i ich ewolucji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, instytucje nieformalne w rozwoju gospodarczym, proces tworzenia kapitału w Polsce i krajach OECD

12

Dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB

j.grabowiecki@uwb.edu.pl

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Przemiany strukturalne w gospodarce Japonii i innych krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, azjatyckich grup kapitałowych, dynamiki i struktury handlu zagranicznego Polski i województwa podlaskiego.

13

Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

d.kielczewski@uwb.edu.pl

Zakład Zrównoważonego Rozwoju

Ekonomia środowiska, ekonomika konsumpcji i ekonomia heterodoksyjna

14

Dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB

m.kozlowska@uwb.edu.pl

Zakład Ekonomii Sektora Publicznego

Polityka wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich, uwarunkowania bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz sytuacji dochodowej mieszkańców wsi.

15

Dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB

aleksander.maksimczuk@wp.pl

Katedra Ekonomii Politycznej

Wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej i współpraca transgraniczna, przemiany strukturalne, efektywność gospodarowania w różnych układach odniesienia, transformacja systemowa – porównania międzynarodowe, problemy nowej jakości granic państwowych w dobie transformacji, integracji i globalizacji, konkurencyjność współczesnych  gospodarek w warunkach globalizacji

16

Dr hab. Grażyna Michalczuk

g.michalczuk@uwb.edu.pl

Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki

Problematyka rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wartości przedsiębiorstwa, kapitału intelektualnego i raportowania zintegrowanego.

17

Dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

bplawgo@uwb.edu.pl

Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania

Analiza sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny i instrumenty jego stymulowania, w szczególności w obszarze doskonalenia zasobów ludzkich oraz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw

18

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

r.przygodzka@uwb.edu.pl

 

Zakład Ekonomii Sektora Publicznego

Finanse publiczne, ekonomia sektora publicznego, zarządzanie publiczne, problemy rozwoju wsi i rolnictwa

19

Dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB

rogowski@uwb.edu.pl   

Zakład Ekonometrii i Statystyki

Modelowanie zjawisk nieobserwowalnych bezpośrednio zer szczególnym zwróceniem uwagi na modelowanie miękkie oraz jego zastosowania w badaniach porównawczych matematycznych modeli wzrostu regionalnego i gospodarki przestrzennej.

20

Dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

erosz@o2.pl

 

Zakład Ekonometrii i Statystyki

Teoria chaosu, modelowanie i wspomaganie negocjacji, wielokryterialne podejmowanie decyzji, teoria gier, teoria wyboru społecznego, koncepcja optimum społecznego, metody analizy ryzyka, rozwiązywanie konfliktów społecznych, zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do  modelowania zjawisk społecznych.

21

Dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof. UwB

broszkowska@poczta.onet.pl

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym odniesieniem do obszarów położonych peryferyjnie (przygranicznych), przyrodniczo cennych i prawnie chronionych oraz obszarów, na których wstępują niekorzystne warunki gospodarowania, a także oddziaływanie państwa i polityk wspólnotowych na rozwój wsi i rolnictwa

22

Dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB

n.siemieniuk@uwb.edu.pl 


 

Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki

Zagadnienia z zakresu analizy i symulacji zjawisk ekonomicznych z zastosowaniem teorii chaosu deterministycznego, informatycznych systemów zarządzania, zastosowania systemów informatycznych do wspomagania decyzji ekonomicznych, informatyka na giełdzie papierów wartościowych, zagadnienia dotyczące e-learningu

23

Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

tadeusz.truskolaski@post.pl


 

Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami

Polityka regionalna,  czynniki rozwoju i zarządzania miastem