POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB:

 1. Michalczuk G., A. Dyhdalewicz, Ocena kondycji finansowej firmy w warunkach rynkowych, „Studia Ekonomiczne. - T. 1” 1994
 2. Michalczuk G., A. Dyhdalewicz, Zarys systemu rachunkowości małych podmiotów, „Studia Ekonomiczne. - T. 1” 1994
 3. Michalczuk G., A. Dyhdalewicz, Możliwości wykorzystania podatków jako instrumentów finansowych rozwoju regionu [w:] A. Bernacki, J. Gajewski (red.), Polityka gospodarcza i społeczna państwa a polityka regionalna : materiały konferencyjne, Warszawa 1995
 4. Michalczuk G., Podatkowe i księgowe aspekty leasingu jako formy finansowania inwestycji w warunkach polskich, „Studia Ekonomiczne. - T. 4” 1997
 5. Michalczuk G., Analiza finansowa w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa [w:] J. Gierusz (red.) Perspektywy rozwoju rachunkowości, auditingu i analizy finansowej, Gdańsk 1999
 6. Michalczuk G. , Inwestycje i zmiany w majątku trwałym przedsiębiorstw przemysłowych województwa białostockiego, [w:] A.H. Jasiński (red.) Restrukturyzacja przemysłu białostockiego w okresie transformacj, Wydawnictwo UwB, Białystok 1999
 7. Michalczuk G., A. Poliński, Od informacji do decyzji w procesie kształtowania struktury kapitału [w:] G. Klamecka-Roszkowska (red.), Finansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo UwB, Białystok 1999
 8. Michalczuk G., Strategie finansowania majątku w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość zarządcza jednostek gospodarczych (teoria i praktyka), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999
 9. Michalczuk G., Wykorzystanie nowoczesnych form finansowania działalności (na przykładzie przedsiębiorstw przemysłowych województwa białostockiego, [w:] A. H. Jasiński, M. Kruk (red.), Innowacje techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki, . Wydawnictwo UwB, Białystok 1999
 10. Michalczuk G., Determinanty kształtowania strategii finansowania majątku, [w:] L. Jaworski (red.), Problemy finansów, informatyki i matematyki finansowej, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2000
 11. Michalczuk G., Dźwignia finansowa jako narzędzie doskonalenia procesów decyzyjnych w zakresie kształtowania struktury kapitału [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw,    Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000
 12. Michalczuk G., Rola czynników zewnętrznych i wewnętrznych w kształtowaniu strategii finansowania majątku przedsiębiorstw, T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w nowoczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000
 13. Michalczuk G., Strategie finansowania majątku firmy (na przykładzie przedsiębiorstw przemysłowych województwa białostockiego w latach 1994-1996, „Optimum” 2000, nr 3
 14. Michalczuk G., E. Worobiej, Formy rozliczeń bezgotówkowych a ryzyko w handlu zagranicznym, [w:] H. Podedworny, J.Grabowiecki, H. Wnorowski (red.) Współpraca gospodarcza Polska-Wschód: uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo UwB, Białystok 2001
 15. Michalczuk G., Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw województwa podlaskiego [w:] A. F. Bocian (red.), Rozwój regionalny: cele i metody, Wydawnictwo UwB, Białystok 2001
 16. Michalczuk G., Swapy jako instrument zarządzania ryzykiem stopy procentowej, [w:] J. Sikorski (red.), System bankowy w Polsce: dekada przemian, Wydawnictwo UwB, Białystok 2001
 17. Michalczuk G., System informacyjny rachunkowości w aspekcie wyboru strategii finansowania majątku przedsiębiorstwa, [w:] T. Kiziukiewicz, (red.) Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001
 18. Michalczuk G., J. Zarzecki, Sytuacja ekonomiczno-finansowa przemysłu spożywczego w województwie podlaskim , [w:] H. Podedworny, H. Wnorowski (red.) Gospodarka rolno-żywnościowa Podlasia wobec wyzwań przyszłości, Wydawnictwo UwB, Białystok 2001
 19. Michalczuk G., Uwarunkowania wyboru strategii finansowania przedsiębiorstw handlowych, [w:] J. Sikorski (red.), Strategie rozwoju firm handlowych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2001
 20. Michalczuk G., Zewnętrzne uwarunkowania wyboru strategii finansowania majątku, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.) Rozwój rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001
 21. Michalczuk G., Finansowanie hybrydowe - nowa forma zasilania przedsiębiorstwa, N. Siemieniuk (red.), Zarządzanie finansami, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2002
 22. Michalczuk G., E. Orechwa-Maliszewska, Prawo bilansowe i podatkowe a kształtowanie nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa’ [w:] J. Ostaszewski (red.) Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002
 23. Michalczuk G., Prawo bilansowe i podatkowe a nadwyżka finansowa, „Finansista” 2002, nr 5
 24. Michalczuk G., Rola systemu informacyjnego rachunkowości w controllingu przedsiębiorstw handlowych [w:] J. Sikorski (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UwB, Białystok 2002
 25. Michalczuk G., Strategie rozwoju firm handlowych w Polsce, „Optimum” 2002, nr 1
 26. Michalczuk G., Wpływ polityki amortyzacyjnej firmy na wynik finansowy, [w:] T. Kiziukiewicz Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002
 27. Michalczuk G., Wybrane aspekty bilansowego i podatkowego ujęcia amortyzacji środków trwałych, [w:] J. Sikorski (red.) Podatki a polityka fiskalna państwa, Wydawnictwo UwB, Białystok 2002
 28. Michalczuk G., Wykorzystanie kredytu handlowego w polityce finansowej przedsiębiorstw handlowych województwa podlaskiego [w:] A.F. Bocian (red.), Rozwój regionalny a wzrost gospodarczy: praca zbiorowa, Wydawnictwo UwB, Białystok 2002
 29. Michalczuk G., Źródła finansowania inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw województwa podlaskiego, [w:] A. Kopczuk, M. Proniewski (red)., Finansowe aspekty rozwoju regionalnego, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2002
 30. Michalczuk G., Koszty finansowania zewnętrznego zapasów - wybrane aspekty księgowe i podatkowe, [w:] J. Sikorski (red.), Reforma systemu podatkowego w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003
 31. Michalczuk G., Rola kredytu handlowego w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw [w:] E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk, Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2003
 32. Michalczuk G., Wybór formy rozliczeń bezgotówkowych w aspekcie minimalizacji ryzyka transakcji handlowych, [w:] J. Sikorski (red.), Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, , Wydawnictwo UwB, Białystok 2003
 33. Michalczuk G., Efektywność wykorzystania istniejących strumieni kapitału, [w:] K. Meredyk (red.), Proces tworzenia kapitału w gospodarce peryferyjnej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004
 34. Michalczuk G., Polityka podatkowa przedsiębiorstwa a kształtowanie poziomu nadwyżki finansowej jako źródła finansowania działalności, [w:] J. Sikorski (red.) Polityka podatkowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004
 35. Michalczuk G., Wartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych w ocenie wiarygodności finansowej kontrahenta, [w:] A. Kopczuk (red.) Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa : ocena i kształtowanie, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2004
 36. Michalczuk G., Bilansowe i podatkowe aspekty ujęcia nabytej wartości firmy, [w:] J. Ostaszewski (red.) Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005
 37. Michalczuk G., Marketingowe uwarunkowania rozwoju nowych produktów przemysłowych, „Marketing i Rynek” 2005, nr 12
 38. Michalczuk G., E. Orechwa-Maliszewska, A. Poliński, Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego w świetle badań porównawczych, [w:]  A. Kopczuk, M. Proniewski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2005
 39. Michalczuk G., Pomiar kapitału ludzkiego jako źródła kreowania wartości firmy; [w:] A.F. Bocian, J. Sikorski (red.), Czynniki wzrostu północno-wschodnich regionów Polski, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok 2005
 40. Michalczuk G., Rozwój nowych produktów na rynku przemysłowym; analiza porównawcza dwóch przypadków [w:] M. Skurczyński (red.) Innowacje w marketingu: młodzi o marketingu, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 41. Michalczuk G., Bilansowe aspekty pomiaru wartości niematerialnych, [w:] P. Karpuś (red.), Finanse przedsiębiorstwa: Zjazd Katedr Finansowych: instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006 , Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin2006
 42. Michalczuk G., J. Michałków, J. Sikorski (red.), Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2006
 43. Michalczuk G., Możliwości pomiaru aktywów niematerialnych w rachunkowości, „Optimum”2006, nr 4
 44. Michalczuk G., Rola funduszu poręczeń unijnych w absorpcji środków unijnych przez przedsiębiorstwa, [w:] A. Kopczuk, M.Proniewski (red.), Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski : doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2006
 45. Michalczuk G., Użyteczność sprawozdania finansowego jako źródła informacji o aktywach niematerialnych, [w:] J. Czekaj (red.), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2006
 46. Michalczuk G., Wybrane aspekty ujęcia wartości niematerialnych, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006
 47. Michalczuk G., Zasoby niematerialne w rachunkowości, [w:] T. Kiziukiewicz, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin               2006
 48. Michalczuk G., Aktywa niematerialne a jakość informacyjna sprawozdawczości finansowej, [w:] J. Turyna, W.Szczęsny (red.) Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych : informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007
 49. Michalczuk G., Aktywa niematerialne jako źródło tworzenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa [w:] B. Bernaś, W. Pluta (red.) Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2007
 50. Michalczuk G., Aktywa niematerialne - kluczowy czynnik kształtujący wartość firmy , [w:] E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski (red.), Zarządzanie wartością organizacji, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2007
 51. Michalczuk G., Aktywa niematerialne- luka informacyjna sprawozdawczości finansowej, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007
 52. Michalczuk G., Aktywa niematerialne-potencjał konkurencyjny współczesnych przedsiębiorstw, [w:] E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007
 53. Michalczuk G., Bilansowe aspekty ujęcia i wyceny wartości firmy, [w:] A. Bogus, M. Wypych (red.) Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007
 54. Michalczuk G., Bilansowe ujęcie kosztów prac rozwojowych jako wewnętrznie wytworzonego składnika wartości niematerialnych, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007
 55. Michalczuk G., L. Davydenko, Intieliektualyj kapital jak faktar uzrastanija rynacznaj wartosci priedprijemstwa, „Wiesci” 2007, Seria 2, nr 1,
 56. Michalczuk G., Pomiar kapitału intelektualnego – problem współczesnej praktyki, [w:] M. Czerwińska (red.) Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
 57. Michalczuk G., Rachunkowość kapitału intelektualnego – problem współczesnej praktyki, [w:] A. Chmielak, M. Skarzyński (red.), Zasoby ludzkie na współczesnym rynku pracy : wyzwania i doświadczenia, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Łomża 2007
 58. Michalczuk G., I. Przychocka, J. Sikorski (red.), Wybrane problemy reformy systemu podatkowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2007
 59. Michalczuk G., L. Davydzenka, Acenka europejskich sistem wymiarienija intieleiktualnaga kapitału, „Vesci BDPU” 2008, Seria 2, nr 1
 60. Michalczuk G., K. Kubik, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Łomża 2008
 61. Michalczuk G., Budowanie przewagi konkurencyjnej kluczową przesłanką zarządzania aktywami niematerialnymi przedsiębiorstwa, [w:] A Birski (red.), Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw, Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008
 62. Michalczuk G., Iw. Przychocka, , J. Sikorski (red.), Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2008
 63. Michalczuk G., Finansowe metody pomiaru aktywów niematerialnych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2008, nr 1200
 64. Michalczuk G., Identyfikacja i konceptualizacja aktywów niematerialnych kluczowym elementem zarządzania kapitałem intelektualnym, [w:] J.S. Kardas (red.), Kapitał intelektualny podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa : komparacja podejść, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008
 65. Michalczuk G., Innovation capital – a component of the intellectual capital of an organization, “Optimum” 2008, nr 3
 66. Michalczuk G., Kapitał intelektualny - przesłanki i metody jego pomiaru, [w:] E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski (red.), Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2008
 67. Michalczuk G., Niedoszacowane aktywa źródłem wartości firmy [w:] T. Teresa Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
 68. Michalczuk G., Przydatność informacyjna sprawozdawczości finansowej w zakresie wewnętrznie wytworzonych wartości niematerialnych, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” 2008, Nr 66
 69. Michalczuk G., Raportowanie kapitału intelektualnego- Bilans Wartości Niematerialnych (InCaS), [w:] S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008
 70. Michalczuk G., Sprawozdanie z kapitału intelektualnego – źródło informacji o kreatorach wartości przedsiębiorstwa [w:] E. Urbańczyk (red.) Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008
 71. Michalczuk G., W czyim interesie działa przedsiębiorstwo – przegląd wybranych teorii, „Optimum” 2008, nr 1
 72. Michalczuk G., Wycena bilansowa jako narzędzie rozpoznania wewnętrznego potencjału przedsiębiorstw; [w:] A. Dyhdalewicz, G. Klamecka-Roszkowska, J. Sikorski (red.) Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2008
 73. Michalczuk G., Działalność badawczo-rozwojowa źródłem tworzenia kapitału innowacyjności organizacji [w:] K. Meredyk, J. Sikorski, K. Turowski (red.) Innowacyjność polskiej gospodarki : poziom i uwarunkowania wzrostu, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009
 74. Michalczuk G., Financial Statement of 21st Century Enterprises - a View of a Financial Crisis Perspective, Aktuální aspekty české a světové ekonomiky, Technical University of Liberec. Faculty of Economics, 2009
 75. Michalczuk G., Kapitał intelektualny organizacji i jego pomiar – wyzwanie przedsiębiorstw gospodarki opartej na wiedzy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse Publiczne” 2009, Nr 36
 76. Michalczuk G., Komunikowanie na temat kapitału intelektualnego wyzwaniem dla polityki informacyjnej spółek, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009
 77. Michalczuk G., Możliwości identyfikacji i pomiaru know how w rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2009, Nr 542
 78. Michalczuk G., Ograniczenia w zastosowaniu metod wyceny bilansowej w ocenie wewnętrznego potencjału przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka” 2009, Nr 48
 79. Michalczuk G., Pomiar kapitału intelektualnego na potrzeby poprawy wewnętrznego zarządzania przedsiębiorstwem zarys teorii, [w:] J. Fryca, J. Jaworski Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2009
 80. Michalczuk G., Pomiar kapitału relacyjnego z perspektywy wewnętrznego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] M. Cisek (red.) Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009
 81. Michalczuk G., Problemy dotyczące możliwości ujawniania wartości niematerialnych w sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, Nr 39(549)
 82. Michalczuk G., Rachunkowość jako system pomiaru ekonomicznego na potrzeby wewnętrzne jednostki, „Optimum” 2009, nr 1
 83. Michalczuk G., Rachunkowość kreatywna czy rachunkowość agresywna?, [w:] J. Kaliński, M. Zalesko (red.), Od wielkiego kryzysu gospodarczego do wielkiego kryzysu finansowego : perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009,  Wydawnictwo UwB, Białystok 2009
 84. Michalczuk G., Sprawozdanie o kapitale intelektualnym – narzędzie zarządzania wartością przedsiębiorstwa, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 3/2
 85. Michalczuk G., Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw a praktyki kreatywnej rachunkowości, [w:] B. Micherda, M.Stępień (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009
 86. Michalczuk G., Struktura kapitału przedsiębiorstwa spojrzenie z perspektywy kapitału intelektualnego, [w:] J. Ostaszewski (red.) Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009
 87. Michalczuk G., Wartość bilansowa przedsiębiorstwa dylematy wyceny w rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2009, Nr 534
 88. Michalczuk G., Wartość godziwa narzędzie pomiaru ekonomicznego aktywów w rachunkowości, [w:] I. Sobańska, T. Wnuk-Pel (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
 89. Michalczuk G., Zmiany w sposobie postrzegania zasobów - perspektywa zarządzania kapitałem intelektualnym w MŚP, [w:] J. Paszkowsk (red.), Uwarunkowania i rezultaty zmian w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2009
 90. Michalczuk G. (red.), Czynniki i narzędzia rozwoju MSP, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009
 91. Michalczuk G., Aktywa niematerialne w sprawozdawczości przedsiębiorstw – stan obecny i kierunki standaryzacji, [w:] B. Micherda (red.) Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010
 92. Michalczuk G., Competitiveness of enterprises of beverage sector in podlaskie voivodoship in comparison with the industry in Poland, Hospodářská politika v členských zemích Evropské Unie / C. Klikova ; Slezská Univerzita v Opavě Obchodně Podnikatelská Fakulta v Karviné 2010
 93. Michalczuk G., Innovation capital – resource of knowledge – based enterprises , [w:] D. Lewicka (red.) Organisation management : competitiveness, social responsibility, human capital, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2010
 94. Michalczuk G., U. Widelska, Klienci w kreowaniu kapitału intelektualnego małego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, Nr 50(585)
 95. Michalczuk G., U. Widelska, Marketing determinants of small enterprises competitiveness in beverage sector, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, Nr 50(585)
 96. Michalczuk G., Ochrona kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2010, Nr 634 (2009) i Nr 34(2010)
 97. Michalczuk G., U. Widelska Perspektywa pomiaru kapitału klienta jako komponentu kapitału intelektualnego [w:] J. Jaworski (red.) Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku, Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk 2010
 98. Michalczuk G., Pomiar efektywności działalności przedsiębiorstw zorientowanych na rozwój kapitału intelektualnego, „Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” 2010, Nr 142 (2010)
 99. Michalczuk G., Problem pomiaru efektywności działalności przedsiębiorstw zorientowanych na tworzenie wartości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka Ekonomiczna” 2010, Nr 111
 100. Michalczuk G., R. Budlewska, Strategie podatkowe jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach kryzysowych zmian w ich otoczeniu, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2010,  Nr 4/1
 101. Michalczuk, Aktywa własności intelektualnej możliwość identyfikacji i pomiaru w rachunkowości, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, Nr 1/1 (2011)
 102. Michalczuk, Aktywa własności intelektualnej źródło tworzenia kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka” 2011, Nr 158 (2011)
 103. Michalczuk, U. Widelska, Barriers to the development of e-health in podlaskie voivodeship (perspective of the medical community, “Optimum” 2011, Nr 5(53)
 104. Michalczuk, U. Widelska, Concentration and Consolidation as Determinants of External Competitiveness Of Enterprises In Food Industry, The International Conference Hradec Economic Days 2011 : economic development and management of regions, Hradec Králové, Univerzita Hradec Král 2011
 105. Michalczuk, U. Widelska, Determinants of internal competitiveness in enterprises based on food industry in Podlaskie voivodship in Poland, The International Conference Hradec Economic Days 2011 : economic development and management of regions, Hradec Králové, Univerzita Hradec Král 2011
 106. Michalczuk, Kapitał intelektualny w strukturze kapitału współczesnych przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse - Nowe Wyzwania Teorii i Praktyki. Finanse Przedsiębiorstw” 2011, Nr 172 (2011)
 107. Michalczuk, Orientacja na klienta jako przesłanka rozwoju małego przedsiębiorstwa tradycyjne a nowoczesne ujęcie marketingu na przykładzie wybranych przedsiębiorstw w Podlaskiem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, Nr 63(638)
 108. Michalczuk, U. Widelska, Relationships with Institutional Customers as Development Factor of Underwear Industry in Podlaskie Voivodeship, Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, 2011, Vol. 11, nr 2
 109. Michalczuk, U. Widelska, Uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim w mikro i małym przedsiębiorstwie (przykład białostockich firm), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, Nr 62(637)
 110. Michalczuk, Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru aktywów niematerialnych w rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, Nr 668 (2011), Nr 41
 111. Michalczuk, Aktywa niematerialne jako generatory wartości w spółkach notowanych na GPW „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2012, Nr 4/2
 112. G.Michalczuk, Siemieniuk N., , Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo UwB, Białystok 2012
 113. Michalczuk, U. Widelska, Concentration and Consolidation as Determinants of External Competitiveness of Enterprises in Food Industry, “Journal of Management Policy and Practice” 2013, Vol. 13, Iss. 4
 114. Michalczuk, Creative Accounting Versus Relibility of Accounting under the Financial Crisis, [w:] J. Kaliński, M. Zalesko, From the Great Depression to the Global Financial Crisis : (1929-2009), Wydawnictwo UwB, Białystok 2012
 115. Michalczuk, Disclosed Intangible Assets in Value Creation of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland, “Optimum” 2012, Nr 5(59)
 116. Michalczuk, U. Widelska, Marketing aspects of clusters development based on underwear cluster in podlaskie vouvodeship, The International Conference Hradec Economic Days 2012 : economic
 117. Michalczuk, The effectiveness of intellectual capital companies oriented at value creation (an example of Warsaw Stock Exchange companies in Poland - WIG 20)’ “Journal of International Scientific Publications: Economy & Business” 2012, Vol. 6 (2012), Part 2
 118. Michalczuk, U. Widelska The essence of inteof the industry of intelectual capital of agricultural machinery on the example of Polish companies, “Journal of International Scientific Publications: Economy & Business” 2012, Vol. 6 (2012), Part. 2
 119. Michalczuk, Zarządzanie kapitałem intelektualnym jako obszar innowacyjności przedsiębiorstwa „Współczesne Zarządzanie”2012, Nr 3
 120. Michalczuk, U. Widelska, Hidden Intangible Assets in Value Creation of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland, “Journal of International Scientific Publications: Economy & Business” 2013, Vol. 7 (2013), Part 1
 121. Michalczuk, U. Widelska, Determinants of Customer Relationships in the Market of Electronic Services in the Podlasie Province in Poland, “Journal of International Scientific Publications: Economy & Business” 2013, Vol. 7 (2013), Part 2
 122. Michalczuk, Zasoby niematerialne możliwość komunikowania w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstw , [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2013
 123. Michalczuk, Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa luka informacyjna sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2013
 124. Michalczuk, U. Widelska, Coopetition and cooperation as determinants of relational capabilities of companies in electronic trade and services sector (based on the example of the Podlaskie Province) “Journal of International Scientific Publications: Economy & Business” 2014, Vol. 8
 125. Michalczuk, Korzyści z wprowadzania innowacji finansowych w bankach w aspekcie kreowania ich konkurencyjności, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 186
 126. Michalczuk, U. Widelska, Relacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw sektora transportu w województwie podlaskim, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, T. XV, Zeszyt 6
 127. Michalczuk, U. Widelska, J. Mocz, Relations between business practice and vocational education sphere - Perspective of education managers and employers (based on the example of the Podlaskie Province), “Journal of International Scientific Publications: Economy & Business” 2014, Vol. 8
 128. Michalczuk, U. Widelska, J. Moczydłowska, The creation of enterprise value as a research subject - current state and cognitive perspective, “Journal of International Scientific Publications: Economy & Business” 2014, Vol. 8
 129. Michalczuk, Sprawozdanie zintegrowane a funkcja rozliczeniowa systemu rachunkowości - perspektywa interesariuszy „Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2015, Nr 3,
 130. Michalczuk, U. Widelska, Disclosinf Intangible Assets in Company Annual Reports : Evidence from Poland, “Smart and Efficient Economy : Preparation for the Future Innovative Economy : 21 st International Scientific Conference : Proceeding of Selected Papers :, May 19–20, 2016 Brno, Czech Republic 2016
 131. Michalczuk, Raportowanie informacji na temat zasobów niematerialnych w sprawozdawczości rocznej spółek, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, Nr 2/2016 (80)
 132. Michalczuk, Raportowanie zintegrowane jako innowacyjne narzędzie rachunkowości w budowaniu relacji inwestorskich, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, Nr 299
 133. G. Michalczuk, N. Siemieniuk,, Ł.Siemieniuk, T. Siemieniuk, Application of genetic algorithms in modeling economic processes, Ustojčivoe razvitie social’no-èkonomičeskih sistem: nauka i praktika : Materialy III meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji, Moskovskij Universitet imeni S.Û 2016

 

dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB:

 1. Siemieniuk N., Próba usprawnienia zarządzania gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie stosującym ETO. Zeszyty Naukowe Wydziału Administracyjno –Ekonomicznego, Wydawnictwa Filii UW, Białystok 1984.
 2. Siemieniuk N., Potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa o otoczeniu. Zeszyty Naukowe Wydziału Administracyjno –Ekonomicznego, Wydawnictwa Filii UW, Białystok 1987.
 3. Siemieniuk N., Źródła informacji przedsiębiorstwa przemysłowego, [w:] Studia Ekonomiczno – Społeczne, Białystok 1987.
 4. Siemieniuk N., Koncepcja budowy banku informacji o otoczeniu przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Filii UW, Białystok 1995, ISBN 83-86423-19-6, stron 88.
 5. Siemieniuk N., Przedsiębiorstwo (system) i jego otoczenie. Założenia metodologiczne. Studia Ekonomiczne, tom II, Wydawnictwa Filii UW, Białystok 1995, ISBN 83-86423-13-7, str. 167- 184.
 6. Siemieniuk N., Kierunki wykorzystania informacji o otoczeniu w działalności przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne, tom III, Wydawnictwa Filii UW, Białystok 1996, ISBN 83-86423-38-2, str. 187-197.
 7. Siemieniuk N., Podstawy pracy w sieci. Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 1997, ISBN 83-87256-02-01, stron 42, (współautorzy Nazarko J. (red.), Ignatowska B., Boguszewski W., Mosdorf R.).
 8. Siemieniuk N. (red.), Informatyka w ekonomii. Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1998, ISBN 83-86423-77-3, stron 182, (współautorzy Drabik E., Ignatowska B.).
 9. Siemieniuk N., Przegląd systemów informatycznych do wspomagania zarządzania działających w środowisku Windows. Zeszyty Naukowe seria I nr 1 WSFiZ, Wydawnictwa WIG, Białystok 1998, ISSN 1506-4530, str. 137-148, (współautorzy Boguszewski W., Ignatowska B.).
 10. Siemieniuk N., Tieoria chaosa i polskij rynok kapitała, w: A. G. Porszniew (red.), Uprawlenije – 98, Uprawlenije restrukturizacijej ekonomiki. Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa 1998, ISBN 5-215-00568-0, str. 66-72,  (współautorzy Nazarko J., Mosdorf R.). 
 11. Siemieniuk Nina, Aspekty informacyjne wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie. Studia Ekonomiczne nr 2, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999, ISSN 1506-7637, str. 140-151, (współautor Ignatowska B.).
 12. Siemieniuk N., Wybrane systemy komputerowe do analizy technicznej, fundamentalnej i portfelowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Studia Ekonomiczne nr 3, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999, ISSN 1506-7637, str. 179-198.
 13. Siemieniuk N., Fractal Analysis of Polish Stock Market Behaviour, w: Maurice Ades (red.), Proceedings of the Industial & Business Simulation Symposium. San Diego 1999, ISBN 1-56555-167-2, str. 155-159, (współautorzy Nazarko J., Mosdorf R.).
 14. Siemieniuk N., Modelowanie wybranych aspektów zarządzania kapitałem całkowitym banku z zastosowaniem teorii chaosu deterministycznego, w: K. Trzęsicki (red.), Zmiany w systemie finansowym w latach dziewięćdziesiątych na przykładzie wybranych krajów Europy, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 1999, ISSN 1509-1627, str. 89-95, (współautor Mosdorf R.).
 15. Siemieniuk N., Wykorzystanie sieci Internet na giełdzie papierów wartościowych, w: G. Klamecka-Roszkowska (red.), Finansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999, ISBN 83-87884-81-9, str. 430-437, (współautor Ignatowska B.).
 16. Siemieniuk N., Basic algorithms of fractal analysis in economy, w: A. Kasprzak, L. Koszałka, I. Pozniak –Koszałka (red.), Computer Based Experiments, Learning and Teaching COMBELET’99, Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999, ISBN 83-911675-6-9, str. 59- 64, (współautorzy Mosdorf R., Nazarko J.).
 17. Siemieniuk N., Ocena banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych z zakresu analizy układów dynamicznych, w: B. F. Kubiak, A. Korowicki (red.), Human – Computer Interaction’99. Intereakcja człowiek – komputer’99 w rekonstrukcji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych, Gdańsk 1999, ISBN 83-85111-76-X, str. 267 – 277.
 18. Siemieniuk N., Nowe trendy w Polsce w zakresie technologii informatycznych. Studia Ekonomiczne nr 4, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999, ISSN 1506-7637, str. 169-177.
 19. Siemieniuk N., Systemy informatyczne w rachunkowości i finansach działające w środowisku UNIX, w: L. Jaworski (red.), Problemy finansów, informatyki i matematyki finansowej, Zeszyty Naukowe Seria I nr 2, Wydział Finansów i Informatyki, Wydawnictwa WSFIZ, Białystok 2000, ISSN 1509-1627, str. 115-123.
 20. Siemieniuk N., Chaoticzeskoje powiedienije w prostoj modeli uprawlenija obszczym bankowskim kapitałom, w: International Conference on Soft Computing and Measurements, Sankt Petersburg 2000, str. 100-103,  (współautorzy Mosdorf R., Nazarko J.)
 21. Siemieniuk N., Wybrane systemy informatyczne do zarządzania działalnością gmin, w: E. Bojar, B. Plawgo (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Wydawnictwo Nauka – Edukacja, Warszawa 2000, ISBN 83-912060-2-5, str. 198-203, (współautorzy Boguszewski W., Ignatowska B.).
 22. Siemieniuk N., Excel w finansach i zarządzaniu. Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2000, ISBN 83-87256-11-0, stron 173, (współautorzy Boguszewski W., Ignatowska B., Lasek M. (red.), Mosdorf R., Pęczkowski M.,Sienkiewicz J.).
 23. Siemieniuk N., Fraktalne właściwości polskiego rynku kapitałowego, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, ISBN 83-87884-77-4, stron 275.
 24. Siemieniuk N., Analiza własności fraktalnych polskiego rynku kapitałowego. Przegląd Statystyczny nr 1-2/ 2001, tom 48, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ISSN 0033-2372, s.71-85, (współautorzy Mosdorf R., Nazarko J.).
 25. Siemieniuk N., Identyfikacja chaosu deterministycznego w funkcjonowaniu wybranych firm na polskiej giełdzie, w: Sikorski J. (red.), Strategie rozwoju firm handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, ISBN 83-87884-95-2, str. 398-410
 26. Siemieniuk N., Czterofazowy model wprowadzania pomiaru kosztów i efektywności R. Kaplana a wybrane systemy informacyjne wspomagające zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego, w: Kopczuk A., Proniewski M. (red.), Finansowe aspekty rozwoju regionalnego, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2002, ISBN–83–87256–26-9, str.275-283, (współautorzy Ignatowska B., Boguszewski W.).
 27. Siemieniuk N., (red.), Zarządzanie finansami 2001, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2002, ISBN-83-87256-36-6
 28. Siemieniuk N., Kryteria doboru użytkowych pakietów programowych w zakresie rachunkowości wspomaganej komputerowo, w: Siemieniuk N. (red.), Zarządzanie finansami 2001, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2002, ISBN-83-87256-36-6, str. 59-69, (współautorzy Ignatowska B., Boguszewski W.).
 29. Siemieniuk N., Symulacja wybranych procesów ekonomicznych z zastosowaniem teorii chaosu deterministycznego, w: Siemieniuk N. (red.), Zarządzanie finansami 2001, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2002, ISBN-83-87256-36-6, str. 109-118, (współautorzy Mosdorf R., Nazarko J.).
 30. Siemieniuk N., Rozwój technologii informatycznych w Polsce w odniesieniu do tendencji światowego rynku informatycznego, Studia Ekonomiczne nr 3(15), Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002, ISSN 1506-7637, str. 115-140, (współautor Zalewska A.)
 31. Siemieniuk N., Krótka historia metod analizy rynku kapitałowego, Studia Ekonomiczne nr 2(14), Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002, ISSN 1506-7637, str. 7- 14
 32. Siemieniuk N., Funkcjonowanie wybranych banków notowanych na polskiej giełdzie a teoria chaosu deterministycznego, w: Sikorski J. (red.), Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, ISBN 83-89031-42-6, str. 175-188.
 33. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Technologie informacyjne w finansach i rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, ISBN 83-89031-50-7
 34. Siemieniuk N., Sprawozdania finansowe w analizie fundamentalnej na polskiej giełdzie, w: Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Technologie informacyjne w finansach i rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, ISBN 83-89031-50-7, str. 54-71, (współautor Dyhdalewicz A.).
 35. Siemieniuk N., Zastosowanie teorii chaosu deterministycznego do analizy rynków kapitałowych, w: Kopczuk A. (red.), Kapitał w rozwoju przedsiębiorstw i regionu- instrumenty, instytucje, wykorzystanie, Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2003, ISBN-83-87256-50-1, str. 201-211, (współautor Mosdorf R.).
 36. Siemieniuk N., Rozwój narzędzi bankowości elektronicznej w Polsce w odniesieniu do tendencji światowego rynku bankowości, Optimum. Studia Ekonomiczne nr 4(20), Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, ISSN 1506-7637, str. 25-52, (współautor Zalewska A.)
 37. Siemieniuk N. (red.), Nowoczesne technologie informatyczne i ich wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, Wydawnictwa WSFiZ , Białystok 2005, ISBN 83-87256-92-7
 38. Siemieniuk N., Identyfikacja fraktalnych właściwości finansowych szeregów czasowych a budowa automatycznych systemów inwestycyjnych, w: N. Siemieniuk Nowoczesne technologie informatyczne i ich wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, Wydawnictwa WSFiZ , Białystok 2005, s. 141- 156, ISBN 83-87256-92-7, (współautor J. Kilon)
 39. Siemieniuk N., Prognozowanie cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za pomocą logiki rozmytej na przykładzie WIG, w: N. Siemieniuk Nowoczesne technologie informatyczne i ich wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, Wydawnictwa WSFiZ , Białystok 2005, s. 157-170, ISBN 83-87256-92-7 (współautor D. Żebrowska- Suchodolska),
 40. Siemieniuk N., Technologie informatyczne na rynku kapitałowym, Wydawnictwa WSFiZ , Białystok 2006, 123, ISBN 83-87256-95-1, (współautor J. Kilon)
 41. Siemieniuk N., Nowoczesne technologie informatyczne w bankowości, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2006, s.147-156, ISSN 1644-888X (współautor A. Zalewska),
 42. Siemieniuk N., Elementy e-learningu w realizacji projektu szkoleniowego w Mosdorf, R. Mosdorf),
 43. Siemieniuk N., Emisja akcji z prawem poboru a rynkowa wycena wartości spółki akcyjnej, w: E. Orechwa – Maliszewska, J. Paszkowski (red.), Zarządzanie wartością organizacji, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2007, s. 137-143, ISBN 978-83-60432-23-5 (współautor J. Kilon)
 44. Siemieniuk N., Zastosowanie teorii chaosu w prognozowaniu bankructwa, w: E. Orechwa – Maliszewska, J. Paszkowski (red.), Zarządzanie wartością organizacji, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2007, s. 421- 430, ISBN 978-83-60432-23-5 (współautor J. Gierałtowska, M. Pankiewicz)
 45. Siemieniuk N., Zarządzanie kosztami posiadania informatyki w firmie, w: E. Orechwa – Maliszewska, J. Paszkowski (red.), Zarządzanie wartością organizacji, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2007, s. 403- 409, ISBN 978-83-60432-23-5 (współautor J. Gierałtowska, M. Pankiewicz)
 46. Siemieniuk N., Newconnect jako źródło finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw, w: E. Orechwa – Maliszewska, J. Paszkowski (red.), Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2008, s. 55-63, ISBN 978-83-60432-33-4 (współautor J. Kilon)
 47. Siemieniuk N., Factoring jako źródło finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w: G. Michalczuk, I. Przychocka., J. Sikorski (red.), Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, ISBN 978-83-7431-156-4, str. 92-99, (współautor A. Zalewska-Bochenko)
 48. Siemieniuk N., R. Mosdorf (red.), Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2008, ISBN 978-83-60432-34-1
 49. Siemieniuk N., Przeprowadzanie rozbudowanych analiz kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Zastosowanie programu Analizator Menedżera firmy interLan, w: N. Siemieniuk, R. Mosdorf (red.), Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2008, s. 17-27, ISBN 978-83-60432-34-1 (współautor M. Lasek)
 50. Siemieniuk N., Wybrane metody pomiaru i zarządzania kosztami posiadania informatyki w firmie, w: N. Siemieniuk, R. Mosdorf (red.), Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2008, s. 29-37, ISBN 978-83-60432-34-1 (współautor K. Rytelewska)
 51. Siemieniuk N., Wykorzystanie bankowości internetowej w kontaktach bank-klient, w: N. Siemieniuk, R. Mosdorf (red.), Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2008, s. 39-49, ISBN 978-83-60432-34-1 (współautor A. Zalewska-Bochenko) h w MS Access, w: M. Pankiewicz (red.), Informatyka gospodarcza i e-biznes. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2008, s. 69-93, (współautor M. Pankiewicz)
 52. Siemieniuk N., Informatyczne systemy zarządzania z elementami sztucznej inteligencji, w: M. Pankiewicz (red.), Informatyka gospodarcza i e-biznes. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2008, s. 153-178, (współautor M. Dakowicz)
 53. Siemieniuk N., Hurst exponent estimation for FW20 futures contract and USD/PLN currency rate of exchange time series, w: B. F. Kubiak, A. Korowicki (red.), Information Management, Wydawnictwa Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009, s. 490-497, ISBN 978-83-7326-625-4 (współautorzy J. Kilon, R. Mosdorf)
 54. Siemieniuk N., Bańka internetowa- wybrane aspekty, w: J. Kaliński, M. Zalesko (red.), Od wielkiego kryzysu gospodarczego do wielkiego kryzysu finansowego, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 358-365, ISBN 978-83-7431-216-5 (współautor G. Kowerda)
 55. Siemieniuk N., Metodologia szacowania kosztów posiadania informatyki w firmie, w: J. Biliński, R. Płoska (red.),  Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3/2(2009), Sopot 2009, s. 579-588, ISSN 1732-1565, (współautor K. Rytelewska)
 56. Siemieniuk N., Rozwój informatycznych systemów zarządzania a rezultaty zmian w przedsiębiorstwie, w: J. Paszkowski (red.), Uwarunkowania i rezultaty zmian w przedsiębiorstwie, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2009, s. 221-229, ISBN 978-83-60432-53-2, (współautor K. Rytelewska)
 57. Siemieniuk N., Wykorzystanie teorii chaosu deterministycznego do analizy rynków kapitałowych na przykładzie indeksu WIG, Studia Ekonomiczne nr 4(44), Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, ISSN 1506-7637, str. 83-96
 58. Siemieniuk N., Mosdorf (red.), ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ I PROCESAMI GOSPODARCZYMI , Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2010, ISBN 978-83-60432-58-7
 59. Siemieniuk N., Wpływ technologii informatycznych na zmiany na rynku pracy, w: N. Siemieniuk, R. Mosdorf (red.), ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ I PROCESAMI GOSPODARCZYMI , Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2010, s. 49-59, ISBN 978-83-60432-58-7, (współautor D. Poczobut)
 60. Siemieniuk N., Model szacowania kosztów posiadania informatyki na przykładzie Polski i USA, w: N. Siemieniuk, R. Mosdorf (red.), ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ I  PROCESAMI GOSPODARCZYMI , Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2010, s. 61-68, ISBN 978-83-60432-58-7, (współautor K. Rytelewska)
 61. Siemieniuk N., Analiza fraktalna aktywności użytkowników kursów e-learningowych, w: N. Siemieniuk, R. Mosdorf (red.), ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ I PROCESAMI GOSPODARCZYMI , Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2010, s. 217-226, ISBN 978-83-60432-58-7, (współautor R. Mosdorf, B. Ignatowska)
 62. Siemieniuk N., Informatyka a etyka, w: A. F. Bocian (red.), EKONOMIA-POLITYKA-ETYKA, Wydawnictwa UwB, Białystok 2010, s. 138-144, ISBN 978-83-7431-245-5
 63. Siemieniuk N., Recurrence plot analysis of Moodle platform users’ activity, w: B. F. Kubiak, A. Korowicki (red.), Commerce, ePayments and New Entrepreneurship, Journal of Internet Banking and Commerce, September 2010, vol. 15, no.3, Published by ARRAY DEVELOPMENT, Ottawa, Canada, (współautorzy J. Kilon, R. Mosdorf)
 64. Siemieniuk N., Analiza wybranych programów komputerowych do zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie system mHR, w: W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, Informatyka Q przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 13-23, ISBN 978-83-61276-52-4, (współautor D. Poczobut)
 65. Siemieniuk N., Multifraktalne właściwości polskiego rynku walutowego na przykładzie USD, w: W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, Informatyka Q przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 341-350, ISBN 978-83-61276-52-4, (współautorzy K. Kakareko, R. Mosdorf)
 66. Siemieniuk N., Ocena efektywności kosztów posiadania informatyki w przedsiębiorstwach metodą Applied Information Economics, w: J. Sikorski, E. Tokajuk, Rynki finansowe wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, s. 189-195, ISBN 978-83-7431-255-4 (współautor K. Rytelewska)
 67. Siemieniuk N., Metodologiczne aspekty szacowania kosztów posiadania informatyki w firmie, w: A. Iwacewicz-Orłowska, K. Meredyk, D. Sokołowska (red.), Przedsiębiorstwo, kultura, rynki w układzie transgranicznym, Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2010, s. 257-269, ISBN 978-83-60432-68-6 (współautor K. Rytelewska)
 68. Siemieniuk N., Problematyka zastosowania wybranych metod kontroli kosztów usług informatycznych w przedsiębiorstwie, w: R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, ISBN 978-83-9303399-0-6, s. 303- 316, t. II http://www.ptzp.org.pl/s81/Konferencja_KZZ_Zakopane_2011_Artykuly (współautor Rytelewska, T. Siemieniuk)
 69. Siemieniuk N., Enterpise Content Management - системы упорядичивания информации и доступа к ней, Content Management System - системы управления контетом – их функции и роль в функционировании предприятия, Studia Ekonomiczne nr 5(53), Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, ISSN 1506-7637, str. 115-121
 70. Siemieniuk N., WYKORZYSTANIE METOD CHAOSU DETERMINISTYCZNEGO DO OCENY DYNAMIKI WYBRANYCH SPÓŁEK FUNKCJONUJĄCYCH NA POLSKIEJ GIEŁDZIE NA TLE KRYZYSU GOSPODARCZEGO, w: Bernaś B., Kopiński A. (red.), Zarządzanie Finansami firm- teoria i praktyka, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011, Prace Naukowe UE nr 158, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-128-7, s.1068-1080, (współautor J. Gierałtowska)
 71. Siemieniuk N., Problematyka szacowania kosztów posiadania informatyki w przedsiębiorstwie, PROBLEMY ZARZĄDZANIA. Zastosowanie systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ISSN 1644-9584, str. 139-150,  (współautor K. Rytelewska)
 72. Siemieniuk N., J. Sikorski (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011, 129, ISBN 978-83-7431-287-5,
 73. Siemieniuk N., Использование теории хаоса в описании валютного рынка в Польше, w: Obrazowanije, ekonomika, prawo w sowremiennom informacionnom obszczestwie, VIII międzynarodowa konferencja, Moskiewski Technologiczny Uniwersytet „BTY”, Moskiewski Uniwersytet im. S. Witte, Moskwa 2012, s. 154-164, ISBN 978-5-9580-0087-6, ISBN 978-5-9580-0089-0, (współautor T. Siemieniuk)
 74. Siemieniuk N., Metodologia szacowania kosztów posiadania informatyki w przedsiębiorstwie oraz jej praktyczne zastosowanie, w: K. Meredyk, A. Iwacewicz-Orłowska, D. Sokołowska (red.), Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2012, s. 263-288, ISBN 978-83-60432-81-5 (współautor K. Rytelewska, T. Siemieniuk)
 75. Siemieniuk N., G. Michalczuk (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012, 325, ISBN 978-83-7431- 326-1
 76. Siemieniuk N., OCENA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH, w: Siemieniuk, G. Michalczuk (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012,  s. 269- 285, ISBN 978-83-7431- 326-1, (współautor K. Kakareko)
 77. Siemieniuk N., Wykorzystanie technologii informacyjnej w administracji publicznej, w: Siemieniuk, G. Michalczuk (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012,  s. 250- 268, ISBN 978-83-7431- 326-1, (współautor D. Poczobut)
 78. Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft  Word 2007,   Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012, s. 152, ISBN 978-83-7431-310-0
 79. Siemieniuk N., Formularze, w: N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko, Microsoft  Word 2007,   Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012, 102-114, ISBN 978-83-7431-310-0, (współautor K. Rytelewska, T. Siemieniuk)
 80. Siemieniuk N.,, Formatowanie tekstu, Wstawianie obiektu Clipart (rysunku), TabelE, Listy, Nagłówek i stopka, Równania, w: N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko, Microsoft  Word 2007,   Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012, 115-129, ISBN 978-83-7431-310-0, (współautor K. Rytelewska, T. Siemieniuk)
 81. Siemieniuk N., PREZENTACJE MULIMEDIALNE- MS POWERPOINT 2007, w: N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko, Microsoft  Word 2007,   Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012, 130-152, ISBN 978-83-7431-310-0, (współautor K. Rytelewska, T. Siemieniuk)
 82. Siemieniuk N.,Dot-Com Bubble- Selected Aspects, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, J. Kaliński, M. Zalesko (red.) FROM THE GREAT DEPRESSION TO THE GLOBAL FINANCIAL CRI (1929-2009),  Białystok 2012, s. 239-246, ISBN 978-83-7431-263-9,  (współautor G. Kowerda)
 83. Siemieniuk N., Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2013, s. 280, ISBN 978-83-7431-329-2
 84. Siemieniuk N., Analiza funkcjonowania zintegrowanych systemów informatycznych na przykładzie systemu SAP, w: N. Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.),  Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 15-25, ISBN 978-83-7431-329-2 (współautor K. Mazurkiewicz)
 85. Siemieniuk N., Ekonomiczne aspekty  cyklu  życia systemów informatycznych, w: N. Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.),  Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, 75-86, ISBN 978-83-7431-329-2 (współautor K. Rytelewka)
 86. Siemieniuk N., WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH W ZAGADNIENIACH EKONOMICZNYCH, w: N. Siemieniuk, G. Michalczuk, Tokajuk (red.),  Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, s. 121-131, ISBN 978-83-7431-429-9, (współautor T. Siemieniuk)
 87. Siemieniuk N., METODY I TECHNOLOGIE BUDOWY SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, w: N. Siemieniuk, G. Michalczuk, Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, s. 164-174, ISBN 978-83-7431-429-9, (współautor K. Rytelewska, T. Siemieniuk)
 88. Siemieniuk N., INFORMATYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA TYPU SELF SERVICE TECHNOLOGIES W PRZEDSIĘBIORSTWACH TSL (TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA), w: N. Siemieniuk, Michalczuk, E. Tokajuk (red.),  Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, s. 183-193, ISBN 978-83-7431-429-9,  (współautor K. Łogwiniuk)
 89. Siemieniuk N., Michalczuk, E. Tokajuk (red.),  Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, ISBN 978-83-7431-429-9
 90. Siemieniuk N., (2015), Teoria chaosu deterministycznego a decyzje inwestorów giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 74, t.1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 181–192; wneiz.pl/frfu. (współautor T. Siemieniuk)
 91. Siemieniuk N., Deterministic chaos in modeling economic processes, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ISSN 2083-8611, Nr 234 · 2015, s. 152- 163 (współautor T. Siemieniuk)
 92. Siemieniuk N., Wybrane aspekty zastosowania sieci neuronowych w procesach ekonomicznych, „Przedsiębiorstwo & Finanse” 4(15) 2016, s. 65-74, ISBN 2084-1361, (współautor Ł. Siemieniuk, J. Kilon, T. Siemieniuk)
 93. Siemieniuk N., Grażyna Michalczuk, Łukasz Siemieniuk, Tomasz Siemieniuk,  Application of genetic algorithms in modeling economic processes, [w:] Ю.С Руденко, Л.Г. Руденко(под ред.), „УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: НАУКА И ПРАКТИКА”,   31-44, Moskwa 2016, ISBN 978-5-95800-294-8
 94. Siemieniuk N., Selected aspects of Business Intelligence IT systemsCloud of Science. T. 4. № 1(współautor Ł. Siemieniuk, T. Siemieniuk)

 

dr Ewa Tokajuk:

 1. Tokajuk, Finansowe aspekty reformy systemu emerytalnego i wprowadzenia II filar, [w:] G. Klamecka-Roszkowska (red.), Finansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo UwB, Białystok 1999
 2. Tokajuk, Wybrane aspekty bankowości internetowej [w:] J. Sikorski (red.), System bankowy w Polsce: dekada przemian, Wydawnictwo UwB, Białystok 2001
 3. Tokajuk, Rozwój regionalny w Polsce - cele i możliwości (na przykładzie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Podlasia) [w:] A. F. Bocian (red) Rozwój regionalny : cele i metody, Wydawnictwo UwB, Białystok 2001
 4. Tokajuk, Bank - podstawowa instytucja wspierająca działalność firm handlowych [w:] J. Sikorski (red.), Strategie rozwoju firm handlowych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2001              
 5. Tokajuk, System bankowy w Polsce: dekada przemian, „Optimum” 2001, nr 2
 6. Tokajuk, Opodatkowanie zysków z oszczędności nowe źródło dochodów budżetu państwa, [w:] J. Sikorski (red.), Podatki a polityka fiskalna państwa, Wydawnictwo UwB, Białystok 2002
 7. Tokajuk, Budownictwo mieszkaniowe jako czynnik determinujący rozwój regionów źródła i możliwości finansowania, [w:] A. F. Bocian (red) Rozwój regionalny a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo UwB, Białystok 2002
 8. Tokajuk, Rola banku w procesach konsolidacyjnych podmiotów gospodarczych, [w:] J. Sikorski (red.), Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003
 9. Tokajuk, Banki a rozwój przedsiębiorczości - konferencja naukowa, „Optimum”2003, nr 1
 10. Tokajuk, Podatek od towarów i usług po wejściu Polski do Unii Europejskiej najważniejsze aspekty zmian, [w:] J. Sikorski (red.), Polityka podatkowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004
 11. Tokajuk, Procesy konsolidacyjne jako wyraz przemian na współczesnych rynkach finansowych (na przykładzie sektora bankowego), „Optimum” 2004, nr 1
 12. Tokajuk, Globalizacja jako czynnik warunkujący kształt współczesnych rynków finansowych, [w:] A. Bogus, M. Wypych (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007
 13. Tokajuk, Problem wyboru formy opodatkowania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, [w:] G. Michalczuk, I.Przychocka, J. Sikorski (red.), Wybrane problemy reformy systemu podatkowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2007
 14. Tokajuk, Rozwój i znaczenie franchisingu w Polsce na przełomie XX i XXI wiek, [w:] B. Kołosowska (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008
 15. Tokajuk, Procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym na przełomie XX i XXI wieku, [w:] I.Przychocka, J. Sikorski (red.), System bankowy w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2008
 16. Tokajuk, Strategie rozwoju działalności małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie franchisingu [w:] G. Michalczuk, I.Przychocka, J. Sikorski (red.) Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2008
 17. Tokajuk, Przyczyny i zapobieganie kryzysom finansowym na przykładzie polskiego sektora bankowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, Nr 38(548)
 18. Tokajuk, Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie gospodarstw domowych, „Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” 2010, Nr 143
 19. Tokajuk, J. Sikorski, (red.), Rynki finansowe : wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010
 20. Tokajuk, Europejska integracja walutowa i jej wpływ na polski sektor bankowy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse - Nowe Wyzwania Teorii i Praktyki. Bankowość” 2011, Nr 171
 21. Tokajuk, Możliwości inwestycyjne gospodarstw domowych na polskim rynku finansowym, „Optimum” 2011, nr 1
 22. Tokajuk, Bankowe i pozabankowe formy inwestowania oszczędności na polskim rynku finansowym, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” 2013, Tom 27

 

dr Teresa Mikulska:

 1. Mikulska, Strategie merchandisingowe przedsiębiorstw handlowych, [w:] J. Sikorski(red.), Strategie rozwoju firm handlowych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2001
 2. Mikulska, Minimalizacja ryzyka kredytowego na przykładzie Banku Pekao SA w Warszawie, [w:] J. Sikorski(red.), System bankowy w Polsce : dekada przemian, Wydawnictwo UwB, Białystok 2001
 3. Mikulska, Harmonizacja rachunkowości w warunkach globalizacji gospodarki światowej [w:] J. Gierusz, M.Jerzymowska, T.Martyniuk (red.) Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002
 4. Mikulska, Różnice kursowe w prawie bilansowym i prawie podatkowym [w:] J. Sikorski(red.), Podatki a polityka fiskalna państwa, Wydawnictwo UwB, Białystok 2002
 5. Mikulska, Budżetowanie kosztów ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zarządu i sprzedaży [w:] J. Sikorski(red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UwB, Białystok 2002
 6. Mikulska, G. Klamecka-Roszkowska, Informatyczne wspomaganie budżetowania [w:] N. Siemieniuk, J. Sikorski (red.) Technologie informacyjne w finansach i rachunkowości, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003
 7. Mikulska, G. Klamecka-Roszkowska, Czynniki determinujące jakość kształcenia w szkołach wyższych „Studium Vilnense” 2003, Vol. 1, nr 1
 8. Mikulska, Koszty jako narzędzie zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie [w:] J. Sikorski(red.), Reforma systemu podatkowego w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003
 9. Mikulska, G. Klamecka-Roszkowska, Podatek VAT po wejściu Polski do Unii Europejskiej w transakcjach wewnątrzwspólnotowych [w:] J. Sikorski(red.), Polityka podatkowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004
 10. Mikulska, G. Klamecka-Roszkowska, Budżetowanie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań, „Optimum” 2004, nr 2
 11. Mikulska, G. Klamecka-Roszkowska, Budżetowanie w korporacjach międzynarodowych [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004
 12. Mikulska, G. Klamecka-Roszkowska, Budżetowanie jako metoda zarządzania projektami, [w:] W. Krawczyk (red.) Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych: teoria i praktyka, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2004
 13. Mikulska, Polityka podatkowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej konferencja naukowa, „Optimum” 2004, nr 4
 14. Mikulska, Rozwój regionów wschodnich - szanse po przystąpieniu do Unii Europejskiej, „Optimum” 2004, nr 2
 15. Mikulska, Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic Unii Europejskiej [sprawozdanie z konferencji naukowej], „Optimum” 2005, nr 2
 16. Mikulska, Wpływ kapitału intelektualnego na przekształcenia gospodarcze terenów wschodnich Unii Europejskiej [sprawozdanie z konferencji naukowej], „Optimum” 2005, nr 2
 17. Mikulska, Fundusze unijne a rozwój gospodarki polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa): konferencja naukowa, „Optimum”2005, nr 1
 18. Mikulska, Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [sprawozdanie z konferencji naukowej] „Optimum” 2006, nr 4
 19. Mikulska, Organizacja, zarządzanie i finansowanie administracji państwowej [sprawozdanie z konferencji naukowej], „Optimum” 2006, nr 1
 20. Mikulska, Możliwości przyspieszenia wzrostu północno-wschodnich regionów Polski poprzez poprawę jakości kapitału ludzkiego [sprawozdanie z konferencji naukowej], „Optimum”, nr 1
 21. Mikulska, Metody budżetowania kosztów stosowane w podlaskich przedsiębiorstwach, „Equilibrium” 2007, Nr 1
 22. Mikulska, Budżetowanie kosztów wybranych przedsiębiorstwach województwa podlaskiego – wyniki badań [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007
 23. Mikulska, Finansowe wsparcie polskiej gospodarki w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej – próba oceny (ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i obszarów wiejskich): konferencja naukowa, „Optimum” 2007, nr 2
 24. Mikulska, Wykorzystanie rachunku kosztów standardowych w procesie budżetowania, „Optimum” 2007, nr 2
 25. Mikulska, Tendencje w zakresie budżetowania kosztów [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
 26. Mikulska, Informacyjne potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem [w:] A. Dyhdalewicz, G. Klamecka-Roszkowska, J. Sikorski (red.), Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2008
 27. Mikulska, Benchmarking w zarządzaniu kosztami, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, Nr 542
 28. Mikulska, Budżetowanie w koncepcji kaizen a budżetowanie innowacji, [w:] K. Meredyk, J. Sikorski, K. Turowski (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki: poziom i uwarunkowania wzrostu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Suwałki               2009
 29. Mikulska, Informacyjne potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem, „Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu / Sopocka Szkoła Wyższa” 2010
 30. Mikulska, Rachunek kosztów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach - Financial Sciences” 2011, Nr 186 2(7)
 31. Mikulska, Outsorcing rachunkowości w firmach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2011, T. XII, Z. 6,
 32. Mikulska, Budżet zadaniowy jako wyznacznik zmian w systemie rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, Nr1/2
 33. Mikulska, Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej do zarządzania finansami gminy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011 Nr 668
 34. Mikulska, Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania finansami w gminie, [w:] M. Poniatowicz (red.), Finanse publiczne w warunkach międzynarodowego kryzysu finansowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2012
 35. Mikulska, Narzędzia informatyczne wspierające rachunek kosztów działań, [w:] N. Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych: praca zbiorowa, Wydawnictwo UwB, Białystok 2013
 36. Mikulska, Wyznaczanie progu rentowności w warunkach zarządzania wartością przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” 2013, Tom XX
 37. Mikulska, J. Sikorski (red.), Stan i perspektywy rozwoju współczesnej bankowości, Wydawnictwo UwB, Białystok 2013

 

dr Agnieszka Zalewska-Bochenko:

 1. Zalewska-Bochenko K. Siemieniuk, Instrumenty aktywizacji sprzedaży, [w:] J. Sikorski(red.), Strategie rozwoju firm handlowych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2001
 2. Zalewska-Bochenko, Banki zagraniczne w polskim sektorze bankowym w dekadzie przemian [w:] J. Sikorski(red.), System bankowy w Polsce : dekada przemian, Wydawnictwo UwB, Białystok 2001
 3. Zalewska-Bochenko, K. Siemieniuk, Podatek od zysków z lokat w opinii klientów i bankowców [w:] J. Sikorski(red.), Podatki a polityka fiskalna państwa, Wydawnictwo UwB, Białystok 2002
 4. Zalewska-Bochenko, Rachunek kosztów docelowych w controllingu [w:] J. Sikorski(red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UwB, Białystok 2002
 5. Zalewska-Bochenko, K. Siemieniuk, Podatek dochodowy od osób prawnych na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej [w:] J. Sikorski(red.), Podatki a polityka fiskalna państwa, Wydawnictwo UwB, Białystok 2002
 6. Zalewska-Bochenko, Bankowość internetowa nowy kierunek rozwoju banków w Polsce, [w:] M. Dębniewska (red.) Banki na rynku finansowym: teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2003
 7. Zalewska-Bochenko, Reforma systemu podatkowego w Polsce a podatek liniowy [w:] J. Sikorski(red.), Reforma systemu podatkowego w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003
 8. Zalewska-Bochenko, Podatek od spadków i darowizn w 2003 r. [w:] J. Sikorski(red.), Reforma systemu podatkowego w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003
 9. Zalewska-Bochenko, Leasing - alternatywne źródło pozyskiwania środków pieniężnych przez przedsiębiorstwa [w:] J. Sikorski(red.), Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003
 10. Zalewska-Bochenko, Bankowe usługi finansowe w wirtualnej rzeczywistości [w:] N. Siemieniuk, J. Sikorski (red.) Technologie informacyjne w finansach i rachunkowości, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003
 11. Zalewska-Bochenko, Opodatkowanie usług internetowych podatkiem VAT a liczba użytkowników Internetu [w:] J. Sikorski(red.), Polityka podatkowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004
 12. Zalewska-Bochenko, Zmiany w podatku VAT i ich wpływ na budownictwo mieszkaniowe, [w:] K. Ciejpa-Znamirowski, M. Pawlak (red.) Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych,  Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004
 13. Zalewska-Bochenko, Euroregiony a Unia Europejska [w:] J. Sikorski (red.) Rozwój regionów wschodnich : szanse po przystąpieniu do Unii Europejskie, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004
 14. Zalewska-Bochenko, System bezpieczeństwa informacji. Podpis elektroniczny, [w:] N. Siemieniuk (red.), Nowoczesne technologie informatyczne i ich wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2005
 15. Zalewska-Bochenko, Bezpieczeństwo usług bankowości internetowej, [w:] J. Grzywacz, S. Kowalski (red.) Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym: przestępczość gospodarcza, Wydawnictwo PWSZ, Płock 2011
 16. Zalewska-Bochenko, Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Polski Wschodniej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2011, Nr 28(656)
 17. Zalewska-Bochenko, Usługi phone banking a rozwój bankowości mobilnej [w:] N. Siemieniuk, J. Sikorski (red.) Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2011
 18. Zalewska-Bochenko, Wykorzystanie narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie bankowym, „Optimum” 2011, nr 3
 19. Zalewska-Bochenko,Białostocka Karta Miejska jako element społeczeństwa informacyjnego w Białymstoku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2012, Nr 29(721)
 20. Zalewska-Bochenko, E-administracja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce Wschodniej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2012, Nr 30(733)
 21. Zalewska-Bochenko, Zabezpieczenie bankowych usług internetowych w Polsce „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2013, Nr 33(797)
 22. Zalewska-Bochenko, Wpływ konkurencji a rodzaj oferowanych usług bankowych [w:] N. Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.) Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych: praca zbiorowa, Wydawnictwo UwB, Białystok 2013
 23. Zalewska-Bochenko, Program operacyjny kapitał ludzki 2007-2013 jako instrument kształtujący rynek pracy w województwie podlaskim, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, Nr 160
 24. Zalewska-Bochenko, The Use of the Internet In Banking Services, [w:] P. Pikiewicz, M. Rostanski (red.) Internet In the Information Society : Computer Systems Architecture and Security, Academy of Business in Dabrowa Gornicza, Dąbrowa Górnicza 2013
 25. Zalewska-Bochenko, Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2014, Nr 34
 26. Zalewska-Bochenko, Wpływ środków unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich województwa podlaskiego [w:] J.Grzywacz, S. Kowalski (red.) Przedsiębiorstwa, banki i regiony w gospodarce, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Płock 2014
 27. Zalewska-Bochenko, E-administracja czynnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polski Wschodniej, [w:] N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2014
 28. Zalewska-Bochenko, Elektronizacja usług administracji publicznej jako rozwój społeczeństwa informacyjnego [w:] A. Stecyk (red.), Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w ekonomii i zarządzaniu: praca zbiorowa, Wydawnictwo Texter, Warszawa 2015
 29. Zalewska-Bochenko, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na przykładzie miasta i gminy Choroszcz, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2015, Nr 37
 30. Zalewska-Bochenko, Elektronizacja usług transportu publicznego na przykładzie Białostockiej Karty Miejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2015, Nr 37
 31. Zalewska-Bochenko, Białostocka Karta Miejska jako przykład innowacyjnego narzędzia zarządzania komunikacją miejską na terenie Białostockiego Obszaru Metropolitalnego „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, Nr 402
 32. Zalewska-Bochenko, Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński” 2016, Nr 2(40)
 33. Zalewska-Bochenko, Financial Security in Electronic Banking “Intercathedra” 2016, Nr 31/1
 34. Zalewska-Bochenko, Ł. Siemieniuk, Techniczne i technologiczne innowacje i ich wpływ na samoobsługę klienta w:] W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T.Parys (red.), Informatyka Q przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010
 35. Zalewska-Bochenko, Ł. Siemieniuk, Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, „Optimum” 2011, Nr 6(54)
 36. Zalewska-Bochenko A., Ł. Siemieniuk, o, Bankassurance -zintegrowana oferta usługowo-bankowa [w:] N. Siemieniuk, R. Mosdorf (red.) Zastosowanie technologii informacyjnych w zarządzaniu wiedzą i procesami gospodarczymi, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2010
 37. Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk Ł.,  , Bankowość, bankowość elektroniczna a etyka [w:] A.F. Bocian, (red.), Ekonomia - polityka - etyka : praca zbiorowa, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010
 38. Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk N., Rozwój technologii informatycznych w Polsce w odniesieniu do tendencji światowego rynku informatycznego, „Optimum” 2002, nr 3
 39. Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk N., Rozwój narzędzi bankowości elektronicznej w Polsce w odniesieniu do tendencji światowego rynku bankowości, „Optimum” 2003, nr 4
 40. Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk N., Nowoczesne technologie informatyczne w bankowości, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne” 2006, T. 6
 41. Zalewska-Bochenko A.Siemieniuk N.,   Factoring jako instrument finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw    [w:] G. Michalczuk, I.Przychocka, J. Sikorski (red.) Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2008
 42. Zalewska-Bochenko A., N. Siemieniuk, , Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007: ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwo UwB, Białystok 2012 

 

dr Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk:

 1. Lewkowicz – Grzegorczyk, I. Ślusarczyk, Analiza SWOT jako instrument controllingu strategicznego [w:] J. Sikorski (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UwB, Białystok 2002
 2. Lewkowicz – Grzegorczyk, I. Ślusarczyk, Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce , [w:] J. Sikorski (red.), Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003
 3. Lewkowicz – Grzegorczyk, Nowoczesne kanały dystrybucji usług bankowych , [w:] N. Siemieniuk, J. Sikorski (red.), Technologie informacyjne w finansach i rachunkowości, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003
 4. Lewkowicz – Grzegorczyk, Zasady konstrukcji racjonalnego systemu podatkowego, [w:] J. Sikorski(red.), Reforma systemu podatkowego w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003
 5. Lewkowicz – Grzegorczyk, Problemy bezpieczeństwa w bankowości internetowej, [w:] J. Sikorski (red.), Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003
 6. Lewkowicz – Grzegorczyk, System podatkowy a sprawiedliwość społeczna , [w:] J. Sikorski (red.), Polityka podatkowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004
 7. Lewkowicz – Grzegorczyk, Formy opodatkowania dochodów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] G. Michalczuk, I.Przychocka, J. Sikorski (red.) Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2008
 8. Lewkowicz – Grzegorczyk, Progresja podatkowa a idea sprawiedliwości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse - Nowe Wyzwania Teorii i Praktyki. Finanse Publiczne” 2011, Nr 173
 9. Lewkowicz – Grzegorczyk, Realizacja zasady sprawiedliwości na przykładzie podatku dochodowego od osób fizycznych, „Optimum”2011, nr 1
 10. Lewkowicz – Grzegorczyk, Progresja podatkowa a redystrybucja dochodów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, Nr 271
 11. Lewkowicz – Grzegorczyk, Tax progression as an instrument of income redistribution, European Financial Systems 2012 : [International Scientific Conference ], Masaryk University. Faculty of Economics and Administration. Departame    2012
 12. Lewkowicz – Grzegorczyk, M. Bąkowski, Wybór formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw osób fizycznych, [w:] N. Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych: praca zbiorowa, Wydawnictwo UwB, Białystok 2013
 13. Lewkowicz – Grzegorczyk, M. Bąkowski, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do przewidywania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, [w:] N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2014
 14. Lewkowicz – Grzegorczyk, A. Wildowicz-Giegiel, Podatek dochodowy jako instrument redystrybucji dochodów w Polsce na tle krajów UE-28, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, Nr 439

 

 mgr Łukasz Siemieniuk:

 1. Siemieniuk Ł.,  PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH, w: Siemieniuk,  G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2014,  s. 174-183, ISBN 978-83-7431-429-9, (współautor G. Michalczuk)
 2. Siemieniuk Ł., Wpływ Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na rozwój aktywności gospodarczej środowiska akademickiego w zakresie tworzenia StartUp’ów, w: A. Francik, M. Lis, V. Narkova, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. TEORIA I PRAKTYKA, Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza 2014, s. 204-215, ISBN 978-83-64927-00-3
 3. Siemieniuk Ł.,  Academic Business Incubators as an institutional form of academic entrepreneurship development in Poland, w: Adam P. Balcerzak, Proceedings of the 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMYunder the title MARKET OR GOVERNMENT?, Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch in Toruń, Toruń 2015, ISBN 978-83-937843-8-7
 4. Siemieniuk Ł., Zastosowanie lingubotów przy wspieraniu e-commerce, w: I. Pawełoszek, C. Stępniak (red.), Wiedza w przedsiębiorczości - aspekty technologiczne, organizacyjne i społeczne , Wydawnictwo Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania, Częstochowa 2015, s. 43-51, ISBN 978-83-65179-19-7 (współautor K. Rytelewska)
 5. Siemieniuk Ł., Academic Business Incubators as an Institutional Form of Academic Entrepreneurship Development in Poland, Oeconomia Copernicana, Volume 7 (2016), Issue 1
 6. Siemieniuk Ł., Infrastructure as a determinant of enterprise development within the academic environment in Poland, [in.]  Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos (ed.), “Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems”, Published by: EuroMed Press 2016, ISBN: 978-9963-711-43-7, pp. 1675- 1687
 7. Siemieniuk Ł., G. Michalczuk, Siemieniuk N., T.  Siemieniuk,  Application of genetic algorithms in modeling economic processes, [w:] Ю.С Руденко, Л.Г. Руденко(под ред.), „УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: НАУКА И ПРАКТИКА”,  pp. 31-44, Moskwa 2016, ISBN 978-5-95800-294-8
 8. Siemieniuk Ł., Wybrane aspekty zastosowania sieci neuronowych w procesach ekonomicznych, „Przedsiębiorstwo & Finanse” 4(15) 2016, s. 65-74, ISBN 2084-1361, (współautor N. Siemieniuk, J. Kilon, T. Siemieniuk)
 9. Siemieniuk Ł., Selected aspects of Business Intelligence IT systemsCloud of Science. T. 4. № 1(współautor N. Siemieniuk, T. Siemieniuk)
 10. Siemieniuk Ł., Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce, [w:] Kopczuk A., Proniewski M., "Pomoc Finansowa Unii Europejskiej dla Polski. Doświadczenia i perspektywy", Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2006, ISBN 83-60432-12-0
 11. Siemieniuk Ł., Fundusze strukturalne a rozwój kapitału ludzkiego, [w:] Kruk M. (red.), "Członkowstwo w Unii Europejskiej a aktywność gospodarcza i obywatelska", Wydawnictwa UwB, Białystok 2006, ISBN 978-83-7431-102-1
 12. Siemieniuk Ł., Sojusz intelektu i emocji, EUROFIRMA Magazyn Przedsiębiorcy nr 4 (04/2005), grudzień 2005/styczeń 2006, ISSN 17348633 (współautor D. Poczobut)
 13. Siemieniuk Ł., Funkcjonowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w zakresie kreowania  przedsiębiorczości studentów, [w:] Kruk M. (red.), "Studia i co dalej...Sytuacja studentów na rynku pracy", Wydawnictwo UwB, Białystok 2007, ISBN 978-83-7431-133-5
 14. Siemieniuk Ł., Proces zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie, [w:] Orechwa – Maliszewska E. , Paszkowski J. (red.) , "Zarządzanie wartością organizacji", Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2007, ISBN 978-83-60432-23-5
 15. Siemieniuk Ł., Systemy ekspertowe jako narzędzie wykorzystywane w procesie wspomagania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Siemieniuk N., Mosdorf R. (red.), "Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi", Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2008, ISBN 978-83-60432-34-1, (współautor Dakowicz M.)
 16. Siemieniuk Ł., Znaczenie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, [w:] Kruk M. (red.), "Komunikacja marketingowa i zarządzanie zasobami ludzkimi - dobra współpraca", Wydawnictwo UwB, Białystok 2008, ISBN 978-83-7431-167-0
 17. Siemieniuk Ł., Wybrane zagadnienia e-learningu, w: N. Siemieniuk, R. Mosdorf (red.), Wybrane zagadnienia wdrażania e-learningu w WSFiZ w Białymstoku, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2009, s. 7-24, ISBN 978-83-60432-54-9
 18. Ł. Siemieniuk, AIP – pomysł na biznes, NASZ UNIWERSYTET nr 11(18), grudzień 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,  ISSN 1427- 8421, (współautor M. Miszkiel)
 19. Siemieniuk Ł., Wykorzystanie systemów ekspertowych do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw, w: R. Knosali (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2010, s. 439-447, ISBN 978-83- 923797-9-9, tom II, (współautor M. Dakowicz),
 20. Siemieniuk Ł., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym, aspekty praktyczne, Optimum. Studia Ekonomiczne nr 1(45),  Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, ISSN 1506-7637, str. 153-164
 21. Siemieniuk Ł., BANKASSURANCE– ZINTEGROWANA OFERTA USŁUGOWO-BANKOWA w: N. Siemieniuk, R. Mosdorf (red.), ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ I  PROCESAMI GOSPODARCZYMI , Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2010, s. 177- 185, ISBN 978-83-60432-58-7,  (współautor A. Zalewska –Bochenko)
 22. Siemieniuk Ł., Systemy klasy Business Intelligence a funkcjonowanie przedsiębiorstw w: N. Siemieniuk, R. Mosdorf (red.), ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ I  PROCESAMI GOSPODARCZYMI , Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2010, s. 275- 284, ISBN 978-83-60432-58-7
 23. Siemieniuk Ł., Enterprise  Content Management (ECM),  Content Management System (CMS), funkcje i rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w: N. Siemieniuk, R. Mosdorf (red.), ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ I  PROCESAMI GOSPODARCZYMI , Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2010, s. 167- 176, ISBN 978-83-60432-58-7, (współautor J. Gierałtowska)
 24. Siemieniuk Ł., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym a etyka, w: A. F. Bocian (red.), EKONOMIA-POLITYKA-ETYKA, Wydawnictwa UwB, Białystok 2010, s. 258-267, ISBN 978-83-7431-245-5
 25. Siemieniuk Ł., Bankowość, bankowość elektroniczna a etyka, w: A. F. Bocian (red.), EKONOMIA-POLITYKA-ETYKA, Wydawnictwa UwB, Białystok 2010, s. 235-244, ISBN 978-83-7431-245-5, (współautor A. Zalewska-Bochenko)
 26. Siemieniuk Ł., Sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa w aspekcie analizy fundamentalnej spółek akcyjnych, w: J. Sikorski, E. Tokajuk (red.), Rynki finansowe wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, s. 178-188, ISBN 978-83-7431-255-4
 27. Siemieniuk Ł., Techniczne i technologiczne innowacje i ich wpływ na samoobsługę klienta, w: W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys (red.), Informatyka Q przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 328-337, ISBN 978-83-61276-52-4,  (współautor współautor A. Zalewska-Bochenko)
 28. Siemieniuk Ł., Modele kapitału intelektualnego oraz ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, w: A. Iwacewicz-Orłowska, K. Meredyk, D. Sokołowska (red.), Przedsiębiorstwo, kultura, rynki w układzie transgranicznym, Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2010, s. 271-285, ISBN 978-83-60432-68-6
 29. Siemieniuk Ł., Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Białymstoku kreatorem przedsiębiorczości akademickiej w regionie podlaskim, w: R. Przygodzka (red.), Przedsiębiorczość - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010;  ISBN 978-83-7431-250-9
 30. Siemieniuk Ł., System SYMFONIA jako przykład zintegrowanego systemu informatycznego w rachunkowości, Optimum. Studia Ekonomiczne nr 1(49),Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, str. 218-227,  ISSN 1506-7637
 31. Siemieniuk Ł., Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, Optimum. Studia Ekonomiczne nr 6(54),Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, str. 121-138,  ISSN 1506-7637 ( współautor A. Zalewska-Bochenko)
 32. Siemieniuk Ł., Wpływ e-learningu na poziom kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, w: N. Siemieniuk,  J. Sikorski, (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011,  s. 91-104, ISBN 978-83-7431-287-5
 33. Siemieniuk Ł.,  The Role of Academic Business Incubators In thr Creation of Academic Entrepreneurship in the Region of Podlasie, w: N. Siemieniuk,  G. Michalczuk (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012,  s. 223-236, ISBN 978-83-7431- 326-1,
 34. Siemieniuk Ł.,  A. Zalewska-Bochenko, MS Word 2007 - Wiadomości podstawowe, Microsoft  Word 2007,  w: N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko,  Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012, s. 6- 30, ISBN 978-83-7431-310-0,
 35. Siemieniuk Ł., Korespondencja seryjna, w: N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko,  Microsoft  Word 2007,   Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012, s. 77 – 86, ISBN 978-83-7431-310-0,
 36. Siemieniuk Ł., Tworzenie obiektów w MS Word, Microsoft  Word 2007,  w: N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko,   Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012, s. 87-101, ISBN 978-83-7431-310-0,
 37. Siemieniuk Ł.,  FOUNDATION OF ACADEMIC BUSINESS INCUBATORS VS. DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL  OF ACADEMIA IN POLAND , w: W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys (red.), Informatyka Q przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 177- 190, ISBN 978-83-63962-16-6
 38. Siemieniuk Ł., Wskaźniki EBIT i EBITDA a  funkcjonowanie przedsiębiorstwa , w: N. Siemieniuk,  G. Michalczuk J. Sikorski, (red.) Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 256-263, ISBN 978-83-7431-329-2
 39. Siemieniuk Ł.,  Technologie informacyjne a zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie, w: N. Siemieniuk,  G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2014,  s. 142-152, ISBN 978-83-7431-429-9, ( współautor K. Rytelewska, T. Siemieniuk)

 

mgr Julita Fiedorczuk:

 1. Fiedorczuk, Problemy finansowania zadań własnych i zleconych (na podstawie budżetu województwa podlaskiego w latach 2004-2008) [w:] Problemy finansowania zadań własnych i zleconych wspólnoty samorządowej: materiały pokonferencyjne, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Suwałki 2010
 2. Fiedorczuk, Województwo Podlaskie - uwagi na temat stanu jego gospodarki, „Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach” 2011, Nr 1-2
 3. Fiedorczuk, Jakość życia jako element rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze regionalnym na przykładzie województwa podlaskiego, [w:] A. Maksimczuk, I. Przych (red.), Nowe elementy otoczenia społeczności lokalnych. T. 2, Zmiany w rozwoju regionalnym i funkcjonowaniu wschodniego pogranicza Polski : praca zbiorowa, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Suwałki 2012
 4. Fiedorczuk, Rozwój społeczno-gospodarczy a kapitał ludzki, [w:] A. Sadowski, A. Wyszkowski (red.) Współczesne problemy gospodarowania kapitałem ludzkim, Wydawnictwo UwB, Białystok 2012
 5. Fiedorczuk, Znaczenie Programu Rozwój Obszarów Wiejskich w Polsce w latach 2007-2011, [w:] A. Sadowski, A. Wyszkowski (red.), Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy, Wydawnictwo UwB, Białystok 2012
 6. Fiedorczuk, Aktywa obrotowe a płynność finansowa przedsiębiorstw w województwie podlaskim w latach 2007-2011 [w:] N. Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.),  Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych: praca zbiorowa,  Wydawnictwo UwB, Białystok 2013
 7. Fiedorczuk, Rola Rządowego Funduszu Emerytalnego na tle problemów rozwoju społeczno-gospodarczego Norwegii, „Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki” 2014, Nr 2(68)
 8. Fiedorczuk, Rola sprawozdawczości w raportowaniu informacji na temat kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie [w:] N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2014
 9. Fiedorczuk, Sustainable development in Norway on the example of government pension fund global “Copernican Journal of Finance & Accounting” 2015, Issue 1
 10. Fiedorczuk, Corporate social responsibility in the management of the Norwegian government pension fund global [w:] P. Urbanek (red.), Economy Today. Interdisciplinary Approach To Contemporary Economic Challenges, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

 

 mgr Magdalena Tekień:

 1. Tekień M., Rozwój i struktura sektora usług faktoringowych w Polsce, „Przedsiębiorstwo & Finanse” 2016, Nr 4(15)

 

Publikacje wspólne:

 1. Michalczuk, T. Mikulska, G. Klemencka-Roszkowska, K. Jamróz, Rachunkowość - podręcznik do studiowania przedmiotu, Wydawnictwo UwB, Białystok 2005
 2. Michalczuk, T. Mikulska, G. Klemencka-Roszkowska, K. Jamróz, Podstawy rachunkowości finansowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2012
 3. G. Michalczuk, E. Tokajuk, Siemieniuk N., Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2014
 4. Michalczuk, T. Mikulska Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, Nr 827 i Nr 69
 5. Michalczuk, T. Mikulska, Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, Nr 827
 6. Michalczuk, T. Mikulska, Znaczenie raportowania zintegrowanego w zmniejszaniu luki wartości przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, Nr 396
 7. Michalczuk, A. Zalewska-Bochenko, Platforma e-PUAP jako przykład elektronizacji usług administracji publicznej dla ludności, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, Nr 450
 8. Michalczuk, J. Fiedorczuk, Kapitał intelektualny kraju (NIC) – konceptualizacja podejść, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, Nr 449
 9. Michalczuk, T. Mikulska, Dialog jako narzędzie zarządzania relacjami z interesariuszami przedsiębiorstwa - perspektywa CSR, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, Tom XVII, Zeszyt 7, cz. III
 10. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo UwB, Białystok 2016
 11. Michalczuk, J. Fiedorczuk, Raportowanie zintegrowane jako narzędzie komunikowania interesariuszom w zakresie źródeł tworzenia wartości, „Przedsiębiorstwo & Finanse” 2016, Nr 3(14)
 12. Michalczuk, J.Fiedorczuk, Significance of Skandia Achievements in the Development of Approaches to Conceptualization and Assessment Models of National Intellectual Capital, “Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki” 2016, Nr 5(83)
 13. Mikulska, G. Michalczuk, Wykorzystanie modelu LBG do mierzenia efektywności zaangażowania społecznego przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, Nr 873
 14. Mikulska, G.Michalczuk, Koszty zaangażowania społecznego przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, Nr 396
 15. Mikulska, G. Michalczuk, Komunikacja w obszarze działań przy wykorzystaniu modelu LBG, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, Nr 437