POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria

Wybrane publikacje pracowników Katedry:

dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

 • Robert Ciborowski, „Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność krajów Europy Środkowo–Wschodniej”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Białystok 2016.
 • Robert Ciborowski, Innovation Process Adjusting in Peripheral Regions. The Case of Podlaskie Voivodship, “Equilibirum”, volume 9 issue 2, 2014, s.57-72.
 • Robert Ciborowski, Innovation and competitive factors of non-R&D industrial enterprises. The case of north-eastern Poland, “International Journal of Transitions and Innovation Systems”, vol.5, no.1, 2016, s.66-79

prof. dr hab. Kazimierz Meredyk

 • Kazimierz Meredyk, The Trade Embargo and Consolidation of Food Sector in “Journal of International Agricultural Trade and Development”, Vol. 10, no. 1, 2016.
 • Kazimierz Meredyk, Postęp techniczny a przemiany strukturalne i dynamika gospodarki usługowej, [w:] Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2016.
 • Kazimierz Meredyk, Anna Iwacewicz-Orłowska, Joanna Omieciuch, Dorota Sokołowska, Sektor pierwotny a strategia i polityka konsumpcji żywności,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2016.

dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB

 • Ewa Gruszewska, Anna Ząbkowicz, Instytucje w działaniu: skutki motywacyjne w dziedzinie polityki gospodarczej, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2016, Tom 48. 
 • Ewa Gruszewska, Rola instytucji nieformalnych w kształtowaniu ładu instytucjonalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015 , nr 405. 
 • Ewa Gruszewska, Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce, UwB, Białystok, 2013.

dr Luiza Kostecka-Tomaszewska

 • Luiza Kostecka-Tomaszewska, Rola mocarstw w stosunkach międzynarodowych, Texter, Warszawa 2016; (współautorzy M. Tarnawski, P. Zaleski).
 • Luiza Kostecka-Tomaszewska, Zakres i charakter procesów integracyjnych w Azji Południowej, [w:] J. Marszałek-Kawa, M. Gołda-Sobczak (eds.), Polityczne i gospodarcze problemy współczesnej Azji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016,  s. 13-35.
 • Luiza Kostecka-Tomaszewska, Znaczenie kapitału zagranicznego w procesie transformacji chińskiej gospodarki, [w:] Сучасні тенденції розвитку економічних систем / монорафія за загальною науковою редакцією проф.. Гринчуцького В.І., Ternopil National Economic University, Tarnopol 2015, s. 368-390.

dr Magdalena Owczarczuk

 • Anna Cudowska-Sojko, Magdalena Owczarczuk, Państwo a korporacje transnarodowe we współczesnej gospodarce światowej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 210.
 • Magdalena Owczarczuk, Instytucje nieformalne jako element klimatu inwestycyjnego, [w:] Teoretyczny i praktyczny wymiar nowej ekonomii instytucjonalnej, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2015.
 • Magdalena Owczarczuk, Transnational Corporations in Search of Attractive Institutional Conditions in Contemporary Global Economy, „Economics and Law” 2014, Vol. 13, No. 4.

dr Zofia Karczewska

 • Zofia Karczewska, Agnieszka Kowalewska, Katarzyna Witana, Andrzej Szpak, Analiza wydatków publicznych na ochronę zdrowia powiatów województwa podlaskiego w latach 2005-2009 (Analysis of public health expenditures in counties of the Podlasie region between 2005-2009), "Hygeia Public Health"
  2012, No. 47, 3.

mgr Anna Protasiewicz

 • Anna Tomczyk, Znaczenie infrastruktury transportu dla wzrostu gospodarczego Polski, [w:] Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka i kreacja potencjału. Cz. II. Struktura gospodarki - Rynek pracy - Środowisko i jakość życia, A. Cudowska-Sojko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.
 • Anna Tomczyk, Ujęcie postępu technicznego w wybranych modelach wzrostu gospodarczego, [w:] O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania Polski i jej sąsiedztwa na tle wyzwań XXI wieku. Tom 2, O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania społeczeństw i gospodarki na tle wyzwań XXI wieku, A. Maksimczuk, K. Kucab-Bąk, I. Przychocka (red.), Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Suwałki 2014.
 • Anna Tomczyk, Czynniki wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2013 w ujęciu endogenicznych modeli wzrostu, [w:] Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, A. Krzysztofek, A. Przybyłek (red.), AT Wydawnictwo, Kraków 2014.

mgr Kinga Karpińska 

 • Kinga Kozłowska, Ocena wybranych aspektów innowacyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] P. Urbanek, E. Walińska (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji gospodarczej, Tom 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Kinga Kozłowska, Makroekonomiczne czynniki wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw branży cukierniczej, [w:] A. Kraińska (red.), Interdyscyplinarność jako droga rozwoju nauki III, Fundacja Hutena, Elbląg 2016.
 • Kinga Kozłowska, Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw branży cukierniczej, [w:] A. Maksimczuk, A. Świerczewska-Gąsiorowska (red.), Sektor małych i średnich przedsiębiorstw krajów wschodniej Europy: wybrane problemy. Tom 1, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach, Suwałki 2016.

mgr Roderyk Gołaszewski

 • Roderyk Gołaszewski, Bartłomiej Użyński, Znaczenie modelu Triple Helix dla rozwoju innowacyjnej gospodarki województwa podlaskiego na przykładzie miasta Białystok, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, pod red. A. Sadowskiego i A. Wyszkowskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku, Białystok 2016.
 • Roderyk Gołaszewski, Bartłomiej Użyński, Transferownia jako platforma współpracy w oparciu o model Triple Helix na przykładzie miasta Białystok, [w:] International Workshop: an entrepreneurial university and its role in the regional Triple Helix model Białystok, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku, Białystok 2015.