POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Wydawnictwa WEiZ
Monografie
Naukowe

 

Liczba punktów za publikacje i monografie


 • Publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowymi i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), zwanego dalej „rozporządzeniem”
  - punktacja według wykazu

 

 • Publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części B wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
  - punktacja według wykazu

 

 • Publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części C wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
  - punktacja według wykazu

 

 • Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, zamieszczona w zagranicznym czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia
  - 5 pkt

 

 • Publikacja naukowa w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionych w uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym
  – liczba punktów odpowiada najniżej punktowanej publikacji naukowej w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
  - 15 pkt

 

 • Monografia naukowa, w której liczba autorów nie przekracza 3, a co najmniej jeden z nich wskazał jednostkę jako afiliację
  - 25 pkt
  - 50 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne

 

 • Monografia naukowa lub monografia naukowa uznana za dzieło wybitne, w której liczba autorów wynosi co najmniej 4, a ich udział nie jest wyodrębniony – liczba punktów proporcjonalna do udziału liczby autorów, którzy wskazali jednostkę jako afiliację, w ogólnej liczbie autorów
  - monografia naukowa – 25 pkt x Ajn/A
  - monografia naukowa uznana za dzieło wybitne – 50 pkt x Ajn/A,
  gdzie:
  Ajn – oznacza liczbę autorów monografii naukowej, którzy wskazali
  jednostkę jako afiliację;
  A – oznacza ogólną liczbę autorów monografii naukowej

 

 • Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4 i wszyscy wskazali jednostkę jako afiliację
  - 15 pkt
  - 30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne

 

 • Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, liczba autorów wynosi co najmniej 4, łączna objętość rozdziałów autorstwa osób, które wskazały jednostkę jako afiliację (warunek ten dotyczy także redaktora naukowego tomu), obejmuje co najmniej 6 arkuszy wydawniczych
  - 15 pkt
  - 30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne

 

 • Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4, z wyłączeniem monografii naukowych, o których mowa w lp. 4
  - 5 pkt
  - 10 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne, ale łącznie za rozdziały w jednej monografii naukowej nie więcej niż:
  - 15 pkt
  - 30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne.
  Jeżeli liczba autorów rozdziału w monografii naukowej wynosi co najmniej 2, jednostka, którą autor rozdziału wskazał jako afiliację, otrzymuje:
  - 2,5 pkt
  - 10 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne

 

 • Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4, z wyłączeniem monografii naukowych, o których mowa w lp. 4, dokonana przez pracownika jednostki
  - 5 pkt
  - 10 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne