POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe
L.P. NAZWA PRZEDMIOTU KOD
przedmiotu
USOS
punkty ECTS Egz. / Zal. Liczba godzin zajęć
RAZEM WYKŁADY ĆWICZENIA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Podstawy polityki pieniężnej i systemu bankowego 0300-SPB-1PPP 2 Zal. 8 8  
2 Charakterystyka rynków finansowych 0300-SPB-1CRF 2 Zal. 8 8  
3 Rynek kapitałowy 0300-SPB-1RYK 5 Egz. 14 8 6
4 Europejskie prawo bankowe 0300-SPB-1EPB 2 Zal. 8 8  
5 Stabilność sektora bankowego 0300-SPB-1SSB 4 Zal. z oceną 12 12  
6 Publiczny obrót papierami wartościowymi 0300-SPB-1POP 3 Zal. z oceną 12 12  
7 Prawo wekslowe, czekowe i dewizowe 0300-SPB-1WCD 5 Egz. 14 14  
8 Metody zarządzania portfelem inwestycyjnym 0300-SPB-1MZP 4 Zal. z oceną 12 4 8
9 Zarządzanie aktywami i pasywami banku 0300-SPB-1ZAP 5 Egz. 14 8 6
10 Zarządzanie ryzykiem 0300-SPB-1ZAR 5 Egz. 14 8 6
11 Marketing bankowy 0300-SPB-1MBA 3 Zal. z oceną 12 12  
12 Windykacja należności bankowych 0300-SPB-1WIN 2 Zal. 8 8  
13 Przestępczość bankowa 0300-SPB-1PRB 2 Zal. 8 8  
14 Bankowość elektroniczna 0300-SPB-1BEL 3 Zal. z oceną 12 12  
15 Nowoczesne produkty finansowe 0300-SPB-1NPF 5 Egz. 14 14  
16 Techniki menedżerskie w bankowości 0300-SPB-TMB 5 Egz. 14 8 6
17 Psychologia podejmowania decyzji inwestycyjnych 0300-SPB-1PSY 3 Zal. z oceną 12 12  
OGÓŁEM   60   196 164 32