POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe:

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB oraz

Ogólnopolskie Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności

  1. Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie placówką medyczną
  2. Czas trwania studiów podyplomowych:  2 semestry                   
  3. Założenia ogólne:  Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w nowoczesną wiedzę i rozwiązania praktyczne, które pozwolą zoptymalizować funkcjonowanie placówek medycznych i posłużyć do budowania ich przewagi konkurencyjnej oraz wizerunku.

Studia adresowane do absolwentów wyższych uczelni (w tym medycznych) pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych średniego i wyższego szczebla w podmiotach medycznych, organizacjach i jednostkach zajmujących się nadzorem nad placówkami świadczącymi usługi medyczne.

  1. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych:  60
  2. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200      
  3. Program uchwalony na posiedzeniu RW 09.11.2015.  obowiązuje od  roku akademickiego 2015/2016

II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Przedmioty Punkty ECTS Egz. / Zal. Razem godz. Wykłady Ćwiczenia
Ekonomia menadżerska 5 egz 16 12 4
Rachunkowość finansowa i zarządcza 6 egz 24 24  
Zarządzanie jakością w sektorze zdrowia 6 egz 24 24  
Odpowiedzialność kierowników podmiotów medycznych 3 zal z oceną 8 8  
Marketing i analiza rynku 1 zal 4 4  
Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym 5 egz 16 8 8
EHR – informatyka w medycynie 5 egz 16 8 8
Prawne aspekty działalności w sektorze medycznym 6 egz 24 24  
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze medycznym 4 zal z oceną 12 12  
Statystyka w biznesie 3 zal 8 8  
Zarządzanie strategiczne w jednostkach opieki medycznej 4 zal z oceną 12 12  
Zamówienia publiczne 3 zal 8 8  
Zarządzanie relacjami z NFZ 3 zal z oceną 8 8  
Farmakoekonomika i ekonomika świadczeń nielekowych 3 zal z oceną 8 8  
Zdrowie publiczne 1 zal 4   4
Zagraniczne modele organizacji ochrony zdrowia – możliwość adaptacji w Polsce 2 zal 8   8
ogółem 60 0 200 168 32

III. ZASADY, FORMY I WYMIAR ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS (jeżeli program studiów podyplomowych przewiduje realizację praktyk)

Nie dotyczy

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów.