POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

PROGRAM KSZTAŁCENIA


I. RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE RACHUNKOWOŚCI
  teoretyczne podstawy, podstawowe zasady, cechy jakościowe, zasady pomiaru i klasyfikacji informacji, normy prowadzenia, organizacja i kontrola wewnętrzna.
 2. PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  zasady ogólne, dokumenty księgowe, księgi rachunkowe i ich prowadzenie, okresy sprawozdawcze, inwentaryzacja, dokumentacja rachunkowości.
 3. ZAGADNIENIA RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ
  ujęcie składnikiem majątku obrotowego, ujęcie rzeczowych składników majątku trwałego, finansowe składniki majštku trwałego, kryteria klasyfikacji papierów wartosciowych i ujęcie operacji nimi w rachunkowosci, kapitały i operacje kapitałowe w przedsiębiorstwach różnego typu, ujęcie krótkoterminowych i długoterminowych zobowiązań, ujęcie przychodów i kosztów, ustalenie wyniku finansowego, rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach, wycena przedsiębiorstwa.

II. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA Z ELEMENTAMI ANALIZY

 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań.
 2. Analiza sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej na podstawie sprawozdania finansowego.

III. RACHUNEK KOSZTÓW

 1. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa i rachunkowości.
 2. Klasyfikacja kosztów z punktu widzenia wyceny składników majątkowych i pomiaru zysku.
 3. Klasyfikacja kosztów dla podejmowania decyzji i planowania.
 4. Szacowanie kosztów w oparciu o dane pochodzące z rachunkowości.
 5. Rodzaje i metody kalkulacji kosztów.
 6. Rachunek kosztów zmiennych.

IV. SYSTEM PODATKOWY

 1. Podatki i nie podatkowe należności budżetowe.
 2. Zasady wykonywania podatków.
 3. Kontrola podatkowa, egzekucja zaległości podatkowych.
 4. Podatki pośrednie: od towarów i usług, akcyza.
 5. Podatki bezpośrednie: od osób prawnych, od osób fizycznych, od osób fizycznych prowadzšcych działalność gospodarczą.
 6. Opodatkowanie dochodów i kapitałów pieniężnych i praw majątkowych.
 7. Opłata skarbowa.
 8. Cło.
 9. Składki ZUS i na fundusze pokrewne oraz zasiłki z zabezpieczenia społecznego.
 10. Postępowanie administracyjne i karno skarbowe.

V. PRAWO GOSPODARCZE, ADMINISTRACYJNE, PRACY

 1. Elementy prawa pracy:
  stosunek pracy i związane z nim obowiązki zakładu pracy i pracownika, bezpieczeństwo i higiena pracy.
 2. Elementy prawa cywilnego:
  własność i inne prawa rzeczowe, umowy i zobowiązania umowne, spółka cywilna, formy wymagane dla ważności czynności prawnych.
 3. Elementy prawa administracyjnego - postępowanie administracyjne.
 4. Elementy prawa o działalności gospodarczej:
  podstawowe pojęcia prawa handlowego, powstawanie oraz funkcjonowanie i likwidacja podmiotów gospodarczych, podstawy prawne działalności podmiotów gospodarczych, podstawy prawne działalności gospodarczej organizacji społecznych i politycznych, prawo układowe i upadłościowe, prawo dewizowe.
 5. Prawo budżetowe i jego związek z działalnością gospodarczą.
 6. Prawo Bankowe.
 7. Prawo ubezpieczeniowe (ubezpieczenia społeczne i majątkowe).

VI. SYSTEMY INFORMATYCZNE  W RACHUNKOWOŚCI

Funkcje systemu, przetwarzanie i zabezpieczenie informacji, system informatyczny w rachunkowości, niezbędne cechy systemów rachunkowości informatycznej, stosowanie techniki komputerowej do prowadzenia ksiąg. Ocena systemów użytkowych rachunkowości informatycznej, środowisko informatyczne - sprzęt i oprogramowanie, systemy użytkowe, zbiory i przetwarzanie danych, ochrona danych.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW (rok ak. 2017/2018 ; 2018-2019)
Lp. Zakres przedmiotowy sem. I sem. II Forma zaliczenia
1. Rachunkowość finansowa 56 godz. 56 godz. egzamin
2. Sprawozdawczość finansowa z elementami analizy - 21 godz. zaliczenie
3. Rachunek kosztów 17 godz. - egzamin
4. System podatkowy 30 godz. 30 godz. egzamin
5. Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy 21 godz. 21 godz. egzamin
6. Systemy informatyczne w rachunkowości   28 godz. egzamin
  razem godzin w semestrze 124 156  
  Razem sem. I sem. II 280 godz.