POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Program Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 
Lp. Przedmiot Liczba godzin
wykładów
Liczba godzin
ćwiczeń
Forma
zaliczenia
1. Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia 6 4 zaliczenie na ocenę
2. Elementy psychologii i socjologii w ZZL 7 8 zaliczenie na ocenę
3. Etyka w stosunkach pracy 7   Zaliczenie bez oceny
4. Informatyka w zarządzaniu kadrami    8 Zaliczenie bez oceny
5. Kultura organizacyjna 4 4 Zaliczenie bez oceny
6. Motywowanie w organizacji 4   Zaliczenie bez oceny
7. Negocjacje zbiorowe 8 6 zaliczenie na ocenę
8. Podstawy ZZL 6   Zaliczenie bez oceny
9. Prawo pracy, rynku pracy i zbiorowe stosunki pracy 12 10 Egzamin
10. Rynek pracy i programy "Praca-życie" 10   Zaliczenie bez oceny
11. System ocen pracowniczych 8 8 Egzamin
12. Ubezpieczenia społeczne 5 5 zaliczenie na ocenę
13. Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania 16 8 Egzamin
14. Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników 6 6 zaliczenie na ocenę
15. Zarządzanie kompetencjami 4 4 Zaliczenie bez oceny
16. Zarządzanie wiedzą i style uczenia się 6 4 Zaliczenie bez oceny
17. Zasady i metody doboru kadr 8 8 Egzamin
  Łączna liczba godzin 117 83  

 

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, ubezpieczeń społecznych (m.in. z Instytutu Pracy i Polityki Społecznej, Szkoły Głównej Handlowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)  posiadających duże doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu projektów m.in. w zakresie wartościowania pracy, systemów ocen pracowniczych.

Od pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi współpracuje z nami dr Małgorzata Sidor-Rządkowska, ceniona ekspertka,  autorka publikacji m.in. z zakresu systemu ocen pracowniczych, zarządzania kompetencjami, coachingu  i prelegentka Europejskiego Tygodnia Kompetencji 2015, który odbył się w czerwcu 2015 roku w w Białymstoku. Ma ona bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów skierowanych do pracowników służby cywilnej, instytucji samorządowych, a także przedsiębiorstw. 

Wśród prowadzących zajęcia są także praktycy z przedsiębiorstw, instytucji państwowych, firm doradczych oraz pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania  zajmujący się prawem pracy i zbiorowymi stosunkami pracy, ubezpieczeniami społecznymi, wykorzystaniem programów informatycznych do  administrowania kadrami,  rekrutacją i selekcją kandydatów, motywowaniem oraz innymi obszarami gospodarowania zasobami ludzkimi.

Program i treści nauczania są dostosowywane  do potrzeb i wymagań rynku. Podstawą do weryfikacji programu i treści nauczania jest bieżace monitorowanie rynku pracy, a także wyniki ocen i sugestie słuchaczy rozpoczynających oraz kończących kolejne edycje studiów.