POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe
Ramowy Program
Studiów Podyplomowych  Zarządzania Projektami Unii Europejskiej
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

    
Lp. Nazwa przedmiotu Razem Wykłady Ćwiczenia
1. 'Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, instytucje UE' 14 14  
2. 'Polityka spójności i fundusze UE' 14 14  
3. 'Alternatywne instrumenty finansowania projektów europejskich' 4 4  
4. 'Zamówienia publiczne i przetargi' 10 10  
5. 'Pomoc publiczna w projektach UE' 6 6  
6. 'Metodyka przygotowania projektów' 10 2 8
7. 'Podstawy budżetowania projektów' 8 2 6
8. 'Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym' 6 2 4
9. 'Studium wykonalności projektu i biznes plan' 14 4 10
10. Analiza finansowa i ekonomiczna w projekcie; metodologia CBA Komisji Europejskiej 10 2 8
11. 'Metodyka zarządzania projektami' 8 2 6
12. 'Zarządzanie jakością i zamykanie projektu' 6 2 4
13. 'Zarządzanie ryzykiem i komunikacją w projekcie' 4   4
14. 'Monitoring i sprawozdawczość ' 6 2 4
15. 'Zasady rozliczania projektów unijnych' 10 2 8
16. 'Kontrola i audyt projektów unijnych ' 8 4 4
17. 'Ewaluacja i promocja projektu' 6 2 4
18. 'Informatyczne narzędzia w zarządzaniu   projektem ' 6   6
19. Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Polska Wschodnia (2014- 2020) 10 2 8
20. Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Program Regionalny Województwa Podlaskiego (2014- 2020) 16 4 12
21. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 8 4 4
22. Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich- wnioski, rozliczenia (2014- 2020) 10 2 8
23. 'Wykłady  gościnne' 6 6  
  Razem 200 92 108