POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Lp. NAZWA PRZEDMIOTU W ĆW  
1. Podstawy ekonomii                                                                                              7   7 godz. (zaliczenie)
2. Finanse publiczne                                                                                                         14   14 godz. (egzamin)
3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych 7   7 godz. (zaliczenie)
4. Administracja publiczna  14          14 godz.             (egzamin)
5. Metody statystyczne w audycie   7 7 godz. (zaliczenie)
6. Szacowanie ryzyka 
   14 14godz.(egzamin)
7. Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa                                                                          
 21 21 42godz.(egzamin)
8. Instrumenty rachunkowości zarządczej wykorzystywane w zarządzaniu jednostką sektora publicznego                                                                                                  
 7   7 godz. (zaliczenie)
9. Budżet zadaniowy                                              
 7   7  godz. (zaliczenie)
10. Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania                                                                                            
 21 21 42 godz. (egzamin)
11. Organizacja komórki audytu wewnętrznego                                                                                    
 7   7 godz. (zaliczenie)
12. Kontrola w administracji publiczenj                                                                       
 7   7 godz. (zaliczenie)
13. Kontrola zarządcza                                                                                     7 5 12 godz. (zaliczenie)
14. Ocena jakości audytu wewnętrznego  7   7 godz. (zaliczenie)

15.
Audyt zamówień publicznych  7   7 godz. (zaliczenie)
16. Audyt funduszy unijnych  7

 

7 godz. (zaliczenie)

17. Audyt nadużyć  3 4

7 godz. (zaliczenie)

18 Audyt systemów informatycznych   7

7 godz. (zaliczenie)

19. Analiza danych na potrzeby audytu i rachunkowości z wykorzysteniem narzędzi ACL (Applying ACL tools in accountancy and audit data analysis)    16

16 godz. (egzamin)

20. Efektywna komunikacja    7

7 godz. (zaliczenie)

  RAZEM  143 102

245 GODZ.

Są to studia szczególnie atrakcyjne dla dwóch grup odbiorców. Pierwszą z nich stanowią pracownicy administracji publicznej wykonujący zadania związane z kontrolą finansową oraz ich szefowie - kierownicy jednostek, osobiście odpowiedzialni za oszczędne i celowe wydawanie środków publicznych. Drugą grupę stanowią wszystkie osoby, które chciałyby pracować w interesującym zawodzie i co więcej , w zawodzie, w którym jest więcej miejsc pracy niz specjalistów. Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny to zintegrowany system, którego głównym celem jest ochrona środków publicznych, ich celowe i oszczędne wydawanie oraz gwarantowanie kierownikowi jednostki sektora finbansów publicznych, ze działa zgodnie z prawem.Co więcej, podobne mechanizmy kontrolne wdrazane s± w coraz większej liczbie nowoczesnych przedsiębiorstw. Ustawa o finansach publicznych uczyniła kierownika jednostki sektora finansów publicznych odpowiedzialnym za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Oczywiście kierownik nie ma fizycznej możliwości żeby realizować to zadanie w pojedynke, dlatego potrzebuje audytora. Idealna jest sytuacja, w której sam kierownik również posiada pogłębioną wiedzę w tym zakresie, niemniej, to zadanie dobrze przygotowanego audytora jest czuwać nad tym, zeby system wydatkowania srodków publicznych działał optymalnie, a kierownik miał pewność że system kontroli wewnętrznej jest skuteczny i efektywny. Proponowane studia dostarczy uczestnikom szerokiej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Studiujacy poznają podstawy mikroekonomii, zdobędą wiedzę na temat administracji publicznej i finansów publicznych, nauczą się szacować ryzyko i poznają zagadnienia z zakresu kontroli oraz zamówień publicznych. Szczególny nacisk zostanie połozony na rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych, a takze na audyt i metodykę jego przeprowadzania. Uzupełnieniem studiów będš m.in. zajęcia z efektywnej komunikacji, która dla kazdego audytora jest narzędziem niezbędnym.

KADRA DYDAKTYCZNA:

Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną z dużym doświadczeniem, pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, między innymi: prof. dr hab. R. Przygodzką, prof. zw.  dr hab. Roberta Ciborowskiego, dr A.Kargol-Wasiluk , dr Teresę Mikulską,

oraz m.in.

  • MGR AGATA KUMPIAŁOWSKA: absolwentka Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytetu w Białymstoku. Ekonomista, audytor wewnętrzny, trener Ministerstwa Finansów.Obecnie Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku oraz kierująca wieloosobowym stanowiskiem ds. audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny w Iabie Skarbowej. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Finansów (nr zaświadczenia 58/2004. W 2004 r. uzyskała certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Od 2006 r. Prezes Koła Audytorów Wewnętrznych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
    z zakresu zarządzania ryzykiem, kontroli i audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dedykowanych z zakresu przygotowania, wdrażania i realizacji kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem zarówno dla pracowników jak i kadry kierowniczej wyższego szczebla. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie w Białymstoku i Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.                                                                    Autorka artykułów w zakresie zarządzania ryzykiem wewnętrznym i kontroli zarządczej - oraz książki: "Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Ocena ryzyka w ramach kontroli zarządczej". Uczestniczyła - w charakterze eksperta: w pracach zespołu Ministerstwa Finansów nad projektem budowy systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w pionie kontroli skarbowej i administracji podatkowej oraz w pracach nad kontrolą zarządczą w oświacie (w jst)- organizowanych przez Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komuterowego - Zespół projektu "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą".             Aktualnie - uczestnictwo w charakterze eksperta w pracach zespołu Ministerstwa Finansów nad Wytycznymi  w zakresie zarządzania ryzykiem wewnętrznym oraz w projekcie finansowanym ze środków pomocy rozwojowej realizowanym na Ukrainie: "Zarządzanie ryzykiem i audyt wewnętrzny w administracji terytorialnej Ukrainy - szkolenia dla ukraińskich audytorów.
  • MGR DANUTA KUBYLIS - ekonomista, praktyk rachunkowosci, od wielu lat wykładowca na wyższych uczelniach w zakresie rachunkowosci i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych adresowanych do audytorów (SGH, Uniwersytet w Białymstoku), wpisana na listę audytorów jednostek sektora finansów publicznych (Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 57/2004), doświadczony wykładowca na kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i sprawozdawczościjednostek sektora finansów publicznych, wieloletni Członek Kolegium RIO, biegły powoływany przez NIK do kontroli jednostek sektora publicznego.
  • MGR RADOSŁAW HANCEWICZ - Rzecznik pracowy Izby Skarbowej w Białymstoku, koordynator komórki ds. komunikacji i jakości obsługi odpowiedzialny za budowę wizerunku administracji skarbowej w woj. podlaskim, wcześniej dziennikarz "Gazety Wyborczej". Specjalista w zakresie public relations w nowoczesnej administracji posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, głównie z zakresu komunikacji i public relations.
  • MGR MONIKA KOS - Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Zagranicą w Departamencie Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów. Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG w Warszawie. W latach 1999-2000 stypendystka ELMS College w Stanach Zjednoczonych na Wydziale Biznesu. Urzędnik Służby Cywilnej, Audytor wewnętrzny - Międzynarodowy Certyfikat CGAP (Certified Government Auditing Professional). Od grudnia 2003 roku do lutego 2005 powołana przez Ministra Finansów jako członek i Sekretarz Komisji egzaminacyjnej prowadzącej egzamin na audytora wewnętrznego. Od 2003 roku zatrudniona w Ministerstwie Finansów w Departamencie Audytu Sektora Finansów Publicznych (wcześniej Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego), od 2004 roku na stanowisku naczelnika Wydziału ds. Współpracy z Zagranicą. Kierowała realizacją wielu kompleksowych projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju Publicznej Wewnętrznej Kontroli Finansowej realizowanych na rzecz zarówno polskiej administracji publicznej, jak i administracji innych krajów (w latach 2008-2010 młodszy kierownik projektu CARD "Rozwój Publicznej Wewnętrznej Kontroli Finansowej" w Albanii). Odpowiada za współpracę międzynarodową w zakresie kontroli finansowej/zarządczej i audytu wewnętrznego. Organizowała i prowadziła prezentacje dla uczestników wizyt studyjnych z Rumunii, Turcji, Bułgarii, Wietnamu, Malty, Białorusi, Kazachstanu, Albanii. Wielokrotnie uczestniczyła w charakterze szkoleniowca oraz eksperta krótkoterminowego w ramach projektów UE oraz z ramienia OECD/SIGMA, Banku Światowego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych w przedsięwzieciach w dziedzinie kontroli finansowej/zarządczej, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego oraz zarządzania projektami UE organizowanych w Rumunii, Słowenii, Ukrainie, Turcji, Albanii, na Malcie i na węgrzech. Prowadziła wiele szkoleń i spotkań dla audytorów wewnętrznych i kierowników jednostek sektora finansów publicznych.
  • MGR AGNIESZKA GIEBEL CIA CGAP - Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach zarządzanie i marketing oraz prawo, a także Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od 10 lat zajmuje się zawodowo zagadnieniami kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. Uczestniczyła w charakterze szkoleniowca oraz eksperta krótkoterminowego w dziedzinie kontroli i audytu wewnętrznego w projektach finansowanych ze środków UE realizowanych w Mołdawii, Albanii i Ukrainie. Prowadziła szereg prezentacji i dyskusji nt. kontroli i audytu z udziałem audytorów wewnętrznych oraz kierowników jednostek sektora finansów publicznych.