POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

 

L.P.

 

 

 

NAZWA PRZEDMIOTU

 

 

 

KOD
PRZEDMIOTU 
USOS

PKT ECTS

EGZ. / ZAL.

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ

RAZEM

WYKŁADY

ĆWICZENIA

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Wykład inauguracyjny

-

-

2

2

 

I.

Moduł I: Ekonomiczne aspekty ubezpieczeń społecznych

12

-

32

28

4

3.

Ubezpieczenia społeczne – istota i geneza

 

 

Zal.

8

8

 

4.

Systemy ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie

 

 

Egz.

10

8

2

5.

System emerytalny w Polsce

 

 

Egz.

6

4

2

6.

Fundusze zarządzane przez ZUS: FUS, FEP, FRD

 

 

Zal.

4

4

 

7.

Waloryzacja i adekwatność świadczeń w systemach ubezpieczeń społecznych

 

 

Zal.

4

4

 

II.

Moduł II: Instytucjonalno-prawne aspekty ubezpieczeń społecznych

24

-

66

48

18

1.

Zabezpieczenie i ubezpieczenia społeczne w prawie międzynarodowym i UE

 

 

Zal.

6

6

 

2.

Koordynacja świadczeń na podstawie prawa UE i umów dwustronnych – zasady i wybrane mechanizmy  

 

 

Zal.

6

6

 

3.

Zasady podlegania ustawodawstwu właściwemu przez osoby migrujące

 

 

Zal.

4

2

2

4.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek na ubezpieczenia społeczne

 

 

Zal.

6

4

2

5.

Emerytury i renty z FUS - prawo do świadczeń i ustalanie ich wysokości

 

 

Egz.

8

6

2

6.

Pozostałe świadczenia z FUS oraz świadczenia zlecone do wypłaty przez ZUS finansowane z budżetu państwa  

 

 

Egz.

6

4

2

7.

Obowiązki płatników wynikające z przepisów ubezpieczeniowych

 

 

Zal.

6

4

2

8.

Kontrola płatników składek – zasady, praktyczne aspekty, przykłady

 

 

Zal.

6

4

2

9.

Zasady i tryb orzekania o niezdolności do pracy

 

 

Zal.

6

6

 

10.

Kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy (prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich, nowe zasady wystawiania zwolnień lekarskich)

 

 

Zal.

4

2

2

11.

Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

 

Zal.

8

4

4

III.

Moduł III. Wybrane aspekty zarządzania w ZUS

19

-

52

36

16

1.

Zasady funkcjonowania ZUS

 

 

Zal.

6

6

 

2.

Zarządzanie finansami ZUS

 

 

Egz.

10

6

4

3.

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

 

 

Egz.

10

6

4

4.

Etyka zawodowa i odpowiedzialność urzędnika

 

 

Zal.

4

2

2

5.

Obsługa klienta (aspekty prawne)

 

 

Zal.

4

2

2

6.

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

 

 

Zal.

8

6

2

7.

Dostęp do informacji publicznej (zagadnienia ogólne i rozwiązania praktyczne)

 

 

Zal.

4

4

 

8.

Zarządzanie ryzykiem

 

 

Zal.

6

4

2

IV.

Moduł IV. Warsztaty rozwijające umiejętności praktyczne

10

-

28

 

28

1.

Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – studia przypadków

 

 

Zal.

6

 

6

2.

Należne świadczenia z ubezpieczenia społecznego – studia przypadków

 

 

Zal.

8

 

8

3.

Zbieg tytułów do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym – obliczanie należnych składek i świadczeń

 

 

Zal.

8

 

8

4.

Przedsiębiorca a ZUS – obowiązki, metody rozliczania i komunikacji

 

Zal.

6

 

6

Ogółem

 

65

 

180

114

66