POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

 

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych II edycja 

Głównym celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezbędnych do efektywnego, zgodnego z prawem, sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań inspektora ochrony danych oraz zadań administratora danych osobowych i procesora (związanych z sektorem publicznym i prywatnym).

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Celno - Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego

Zapoznanie oraz usystematyzowanie wiedzy merytorycznej, zwłaszcza z zakresu obsługi celnej  i podatkowej oraz  logistycznej, związanej z prowadzeniem wymiany międzynarodowej w warunkach procesów europejskiej integracji gospodarczej i intensyfikacji wymiany towarowej z krajami Europy Wschodniej, głównie Rosji, Białorusi i Ukrainy. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Doradztwo i orientacja zawodowa

Studia przygotowują do pełnienia funkcji doradcy zawodowego pracującego w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy, w instytucjach realizujących projekty outplacementowych i aktywizacyjne oraz do pełnienia roli doradców kariery osób dorosłych stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi. Służą także wsparciu w realizacji zadań zawodowych doradców, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie oraz w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw

Celem studiów jest: przygotowanie kadr dla potrzeb przedsiębiorstw i instytucji w zakresie finansów i rachunkowosci oraz dostarczenie słuchaczom niezbędnej i specjalistycznej wiedzy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Komunikacji i Public Relations

Podyplomowe studia komunikacji i PR pozwolą uczestnikom na rozwój kompetencji w zakresie budowania wizerunku osób, organizacji czy instytucji  oraz odpowiednio przygotują do pracy w dziale promocji, jako specjalista ds. PR, rzecznik prasowy. Absolwenci zdobędą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie kompetencji menedżera komunikacji i PR. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Menedżerskie

Studia Podyplomowe Menedżerskie istnieją od 1992 roku. Przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, różnych specjalności. Wykładowcami są pracownicy naukowi oraz praktycy, dyrektorzy banków i specjaliści z poszczególnych dziedzin. Program i treści nauczania dostosowane są do potrzeb i wymagań rynku. Studia dają szansę nawiązania ciekawych kontaktów oraz konsultacji z wieloma specjalistami z różnych branż. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Psychologia w zarządzaniu

Studia adresowane do obecnych i przyszłych pracowników sektora usług finansowych, przede wszystkim sektora bankowego posiadających wykształcenie wyższe. Studia są odpowiedzią na potrzeby pracowników sektora usług finansowych, w tym instytucji sektora bankowego m.in. banków komercyjnych, banków spółdzielczych czy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Praca w sektorze finansowym wymaga ciągłego pogłębiania oraz aktualizowania wiedzy, co zapewnią studia podyplomowe.  CZYTAJ WIĘCEJ

 

Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego

CEL STUDIÓW
- zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania sektora finansów publicznych,
- pogłębienie wiedzy w zakresie prawa finansów publicznych i administracji publicznej,
- przekazanie słuchaczom wiedzy na temat szczególnych zasad i metod prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora finansów,
- poznanie nowych regulacji dotyczących organizacji i zasad przeprowadzania wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych,
- zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia oraz analizy funkcjonowania i oceny komórek kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.
CZYTAJ WIĘCEJ

 

Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych

Celem studiów podyplomowych Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych jest przekazanie Słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji badań naukowych z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych jak również biologicznych oraz medycznych, analizy danych uzyskanych w toku badań oraz ze źródeł wtórnych, a także umiejętności interpretacji oraz prezentacji wyników badań i formułowania na ich podstawie wniosków. Słuchacze zapoznają się z zastosowaniami metod, modeli i technik analiz statystycznych w badaniach społeczno-ekonomicznych, zostaną także przygotowani do samodzielnego kierowania badaniami mającymi na celu pozyskanie informacji w tym obszarze. Zajęcia praktyczne będą oparte między innymi na pakiecie statystycznym SPSS oraz arkuszu kalkulacyjnym EXCEL. Absolwenci zdobędą też podstawowe umiejętności analizy danych z wykorzystaniem darmowego pakietu R.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

Studia adresowane do obecnych i przyszłych pracowników sektora usług finansowych, przede wszystkim sektora bankowego posiadających wykształcenie wyższe. Studia są odpowiedzią na potrzeby pracowników sektora usług finansowych, w tym instytucji sektora bankowego m.in. banków komercyjnych, banków spółdzielczych czy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Praca w sektorze finansowym wymaga ciągłego pogłębiania oraz aktualizowania wiedzy, co zapewnią studia podyplomowe.  CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

Zarządzania Projektami Unii Europejskiej

Przekazanie praktycznych umiejętności opracowania projektu i jego zarządzania (w tym finansowego) oraz wypełniania wniosków, gwarantujących pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Studia adresowane do obecnych i przyszłych menedżerów administracji lokalnej i regionalnej, a także liderów samorządowych. Wiedza i kwalifikacje zdobyte podczas studiów  pozwolą kadrze samorządowej lepiej organizować pracę własną oraz  zespołów pracowniczych, a przede wszystkim aktywizować rozwój jednostki samorządu terytorialnego i wzmacniać jej konkurencyjność m.in. w warunkach perspektywy finansowej 2014- 2020. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi niezbędnych do skutecznego i podmiotowego zarządzania tymi zasobami i całą organizacją. CZYTAJ WIĘCEJ