POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe
Studia adresowane do obecnych i przyszłych pracowników sektora usług finansowych, przede wszystkim sektora bankowego posiadających wykształcenie wyższe. Studia są odpowiedzią na potrzeby pracowników sektora usług finansowych, w tym instytucji sektora bankowego m.in. banków komercyjnych, banków spółdzielczych czy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Praca w sektorze finansowym wymaga ciągłego pogłębiania oraz aktualizowania wiedzy, co zapewnią studia podyplomowe.  CZYTAJ WIĘCEJ

 

Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations
Podyplomowe studia komunikacji i PR pozwolą uczestnikom na rozwój kompetencji w zakresie budowania wizerunku osób, organizacji czy instytucji  oraz odpowiednio przygotują do pracy w dziale promocji, jako specjalista ds. PR, rzecznik prasowy. Absolwenci zdobędą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie kompetencji menedżera komunikacji i PR. CZYTAJ WIĘCEJ

 

 
Studia Podyplomowe Zarządzanie Placówką Medyczną

Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w nowoczesną wiedzę i rozwiązania praktyczne, które pozwolą zoptymalizować funkcjonowanie placówek medycznych i posłużyć do budowania ich przewagi konkurencyjnej oraz wizerunku. Studia adresowane do absolwentów wyższych uczelni (w tym medycznych) pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych średniego i wyższego szczebla w podmiotach medycznych, organizacjach i jednostkach zajmujących się nadzorem nad placówkami świadczącymi usługi medyczne.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Studia Podyplomowe Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw
Celem studiów jest: przygotowanie kadr dla potrzeb przedsiębiorstw i instytucji w zakresie finansów i rachunkowosci oraz dostarczenie słuchaczom niezbędnej i specjalistycznej wiedzy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Studia Podyplomowe "Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego"
Studia adresowane do obecnych i przyszłych menedżerów administracji lokalnej i regionalnej, a także liderów samorządowych. Wiedza i kwalifikacje zdobyte podczas studiów  pozwolą kadrze samorządowej lepiej organizować pracę własną oraz  zespołów pracowniczych, a przede wszystkim aktywizować rozwój jednostki samorządu terytorialnego i wzmacniać jej konkurencyjność m.in. w warunkach perspektywy finansowej 2014- 2020. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Studia Podyplomowe Celno - Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego
Zapoznanie oraz usystematyzowanie wiedzy merytorycznej, zwłaszcza z zakresu obsługi celnej  i podatkowej oraz  logistycznej, związanej z prowadzeniem wymiany międzynarodowej w warunkach procesów europejskiej integracji gospodarczej i intensyfikacji wymiany towarowej z krajami Europy Wschodniej, głównie Rosji, Białorusi i Ukrainy. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Studia adresowane do obecnych i przyszłych pracowników sektora usług finansowych, przede wszystkim sektora bankowego posiadających wykształcenie wyższe. Studia są odpowiedzią na potrzeby pracowników sektora usług finansowych, w tym instytucji sektora bankowego m.in. banków komercyjnych, banków spółdzielczych czy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Praca w sektorze finansowym wymaga ciągłego pogłębiania oraz aktualizowania wiedzy, co zapewnią studia podyplomowe.  CZYTAJ WIĘCEJ

 

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi niezbędnych do skutecznego i podmiotowego zarządzania tymi zasobami i całą organizacją. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej
Przekazanie praktycznych umiejętności opracowania projektu i jego zarządzania (w tym finansowego) oraz wypełniania wniosków, gwarantujących pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Studia Podyplomowe Menadżerskie
Studia Podyplomowe Menedżerskie istnieją od 1992 roku. Przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, różnych specjalności. Wykładowcami są pracownicy naukowi oraz praktycy, dyrektorzy banków i specjaliści z poszczególnych dziedzin. Program i treści nauczania dostosowane są do potrzeb i wymagań rynku. Studia dają szansę nawiązania ciekawych kontaktów oraz konsultacji z wieloma specjalistami z różnych branż. CZYTAJ WIĘCEJ

 

Studia Podyplomowe Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego
CEL STUDIÓW
- zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania sektora finansów publicznych,
- pogłębienie wiedzy w zakresie prawa finansów publicznych i administracji publicznej,
- przekazanie słuchaczom wiedzy na temat szczególnych zasad i metod prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora finansów,
- poznanie nowych regulacji dotyczących organizacji i zasad przeprowadzania wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych,
- zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia oraz analizy funkcjonowania i oceny komórek kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.
CZYTAJ WIĘCEJ

 

Studia Podyplomowe Psychologia w zarządzaniu
Studia adresowane do obecnych i przyszłych pracowników sektora usług finansowych, przede wszystkim sektora bankowego posiadających wykształcenie wyższe. Studia są odpowiedzią na potrzeby pracowników sektora usług finansowych, w tym instytucji sektora bankowego m.in. banków komercyjnych, banków spółdzielczych czy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Praca w sektorze finansowym wymaga ciągłego pogłębiania oraz aktualizowania wiedzy, co zapewnią studia podyplomowe.  CZYTAJ WIĘCEJ

 

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

Głównym celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezbędnych do efektywnego, zgodnego z prawem, sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań administratora bezpieczeństwa informacji (od maja 2018 roku inspektora ochrony danych) oraz zadań administratora danych osobowych i procesora (związanych z sektorem publicznym). CZYTAJ WIĘCEJ