POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Aktualności

2018/2019

Stypendium dla najlepszych doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej w roku akademickim 2018/19

 1. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:
  1. na pierwszym roku studiów, doktorantowi, który w wyniku postępowania rekrutacyjnego osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, przez co rozumie się, że uzyskał nie mniej niż 81 punktów. Liczba punktów uzyskanych w rekrutacji jest automatycznie liczbą punktów uzyskanych w ocenie wniosku stypendialnego.
  2. na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, doktorantowi, który terminowo (do dnia 30 września) zaliczył rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku (bezwarunkowo), oraz uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich; wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej; podczas studiów doktoranckich wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
 2. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów składa wniosek - załącznik do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku, Wykaz Osiągnięć Doktoranta (Załącznik nr 1B) oraz odpowiednie załączniki (uporządkowane) dokumentujące wszystkie osiągnięcia poddawane ocenie we wniosku stypendialnym.
 3. Po dokonaniu oceny wniosków Wydziałowa Komisja Stypendialna do spraw Doktorantów Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB sporządza listy (doktorantów 1 roku oraz 2,3 i 4 roku) według kryterium liczby uzyskanych punktów i ustala grupę doktorantów, którym przyznane zostanie stypendium (w ramach limitu).

 

 Wnioski składamy w terminie do 15 października.

 

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej

 

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku ak. 2018/19

 

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom + wnioski i oświadczenia do druku

 

Załącznik 1B Zestawienie Osiągnięć Doktoranta

Załącznik 1C Wykaz dokumetów do stypendium

Załącznik 1D Opinia Opiekuna Naukowego do stypendium

 

2017/2018

Stypendium dla najlepszych doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/18

 1. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:
  1. na pierwszym roku studiów, doktorantowi, który w wyniku postępowania rekrutacyjnego osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, przez co rozumie się, że uzyskał nie mniej niż 81 punktów. Liczba punktów uzyskanych w rekrutacji jest automatycznie liczbą punktów uzyskanych w ocenie wniosku stypendialnego.
  2. na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, doktorantowi, który terminowo (do dnia 30 września) zaliczył rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku (bezwarunkowo), oraz uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich; wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej; podczas studiów doktoranckich wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
  3. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów składa wniosek (załącznik do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku), Wykaz Osiągnięć Doktoranta oraz odpowiednie załączniki (uporządkowane) dokumentujące wszystkie osiągnięcia poddawane ocenie we wniosku stypendialnym.
  4. Po dokonaniu oceny wniosków Wydziałowa Komisja Stypendialna do spraw Doktorantów Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB sporządza listy (doktorantów 1 roku oraz 2,3 i 4 roku) według kryterium liczby uzyskanych punktów i ustala grupę doktorantów, którym przyznane zostanie stypendium (w ramach limitu).

 

Wnioski składamy w terminie do 15 października.

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Uchwała nr 367

Uchwała nr 367 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zadad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktorackiego oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom + wnioski i oświadczenia do druku

Opinia Opiekuna naukowego do stypendium

Wykaz dokumentów do stypendium

Zestawienie osiągnięć Doktoranta