POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Aktualności

Stypendium dla najlepszych doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej

  1. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:
    1. na pierwszym roku studiów, doktorantowi, który w wyniku postępowania rekrutacyjnego osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, przez co rozumie się, że uzyskał nie mniej niż 81 punktów. Liczba punktów uzyskanych w rekrutacji jest automatycznie liczbą punktów uzyskanych w ocenie wniosku stypendialnego.
    2. na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, doktorantowi, który terminowo (do dnia 30 września) zaliczył rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku (bezwarunkowo), oraz uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich; wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej; podczas studiów doktoranckich wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
    3. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów składa wniosek (załącznik do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku), Wykaz Osiągnięć Doktoranta oraz odpowiednie załączniki (uporządkowane) dokumentujące wszystkie osiągnięcia poddawane ocenie we wniosku stypendialnym.
    4. Po dokonaniu oceny wniosków Wydziałowa Komisja Stypendialna do spraw Doktorantów Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB sporządza listy (doktorantów 1 roku oraz 2,3 i 4 roku) według kryterium liczby uzyskanych punktów i ustala grupę doktorantów, którym przyznane zostanie stypendium (w ramach limitu).

 

Wnioski składamy w terminie do 15 października.