POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
 
 

Stypendium doktoranckie

  1. Stypendium doktoranckie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich U. z 2016 r. poz. 558 może być przyznane: 
    1. na pierwszym roku studiów, doktorantowi, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał wynik bardzo dobry, przez co na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB rozumie się uzyskanie minimum 81 punktów. Liczba punktów uzyskanych w rekrutacji jest automatycznie liczbą punktów uzyskanych w ocenie wniosku stypendialnego.  
    2. na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, doktorantowi, który:
  • terminowo realizuje program studiów doktoranckich,
  • wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo realizacji badań naukowych prowadzonych przez daną jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową,
  • w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
  1. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckie składa wniosek (załącznik Wniosek doktoranta o stypendium), Wykaz Osiągnięć Doktoranta oraz odpowiednie załączniki (uporządkowane) dokumentujące wszystkie osiągnięcia poddawane ocenie we wniosku stypendialnym.
  2. Po dokonaniu oceny wniosków Komisja Doktorancka Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB sporządza listę (łączną dla wszystkich roczników) według kryterium bezwzględnej liczby uzyskanych punktów i opiniuje do Rektora doktorantów do przyznania stypendium (w ramach przyznanej Wydziałowi liczby stypendiów).
 

Wnioski składamy w terminie do 15 października.

Skład Stypendialnej Komisji Doktoranckiej

Uchwała nr 367

Uchwała nr 367 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zadad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktorackiego oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Stypendia doktoranckie

Wniosek doktoranta o stypendium

Opinia Opiekuna naukowego do stypendium

Wykaz dokumentów do stypendium

zestawienie osiągnięć Doktoranta

Stanowisko Stypendialnej Komisji Doktoranckiej