POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
 
 
Stypendium doktoranckie
 
1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który
osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
2. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi,
który:
1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
2) wykazuje się zaangażowaniem w:
a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową;
3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami
w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej

 

 

Uchwała nr 367

Uchwała nr 367 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zadad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktorackiego oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Stypendia doktoranckie

Wniosek doktoranta o stypendium