POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

W roku akademickim 2018/2019 stypendia Rektora dla najlepszych studentów są przyznawane w kategoriach:

  • za średnią ocen (nie więcej niż 9 % liczby studentów kierunku),
  • za osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, lub za wysokie wyniki sportowe (w sumie nie więcej niż 1 % liczby studentów kierunku).

Warunkiem przystąpienia do rankingu jest złożenie odpowiedniego wniosku (wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen wyliczonej w sposób opisany w § 24 ust. 4 Regulaminu Studiów UwB - obowiązkowym tylko dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli poza Wydziałem) do 15 października 2018 r.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok przyznania stypendium wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów w więcej niż jednej z wymienionych kategorii pomimo spełnienia kryteriów przewidzianych dla każdej z nich może otrzymać tylko jedno stypendium - korzystniejsze dla studenta. Stypendium przyznawane jest przez Odwoławczą Komisję Stypendialną ds. Studentów UwB na pisemny wniosek studenta złożony na Wydziale (pokój 129).

Sposób obliczania średniej ocen

Średnią ocen do stypendium rektora oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w § 24 ust. 4 i 5  Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Do średniej z danego roku studiów wlicza się wszystkie oceny uzyskane przez studenta z egzaminów i zaliczeń przedmiotów objętych planem studiów (z uwzględnieniem wszystkich form zajęć) wymaganych odpowiednio do zaliczenia roku studiów.

Średnie ocen uprawniające do pobierania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku ak. 2018/2019:

Ekonomia - 4,571

Ekonomiczno-Prawny - 4,259

Zarządzanie - 4,479

MSG - 4,604

Logistyka - 4,552