POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Aktualności

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód rodziny doktoranta ustala się na podstawie zaświadczeń i oświadczeń dołączonych przez doktoranta do wniosku. Pełna lista wymaganych dokumentów znajduje się na wniosku o stypendium socjalne. Dochód ten jest ustalany na postawie dochodu z roku bazowego (rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym doktorant składa wniosek o stypendium), z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu (w rozumieniu Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych).

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Doktorant studiów stacjonarnych, z dochodem uprawniającym do pobierania najwyższego stypendium socjalnego (do 500,99 zł na osobę w rodzinie), może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Doktorant spełniający powyższe warunki, może również otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub innym obiekcie. Do otrzymania  zwiększenia nie jest potrzebne tymczasowe zameldowanie czy umowa najmu pokoju/mieszkania, wystarczy oświadczenie doktoranta.

Sposób obliczania dochodu

1.        Skład rodziny doktoranta brany pod uwagę przy ustalaniu dochodu uprawniającego do otrzymywania stypendium socjalnego:

a.        doktorant,

b.        małżonek doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

c.         rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

2.        Fakt zamieszkania/zameldowania doktoranta poza domem rodzinnym nie stanowi podstawy do uznania go za jednoosobowe gospodarstwo domowe.

3.        Ustalając dochód nie uwzględnia się osób pozostających w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie (tj. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskową lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub zaginionych.

4.        Doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:

a.        ukończył 26 rok życia,

b.        pozostaje w związku małżeńskim,

c.         ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w punkcie 1.2,

d.        posiadał w roku bazowym i posiada obecnie stałe źródło dochodów, z dochodem miesięcznym netto co najmniej 952 zł (1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych),

5.        Źródłem stałego dochodu doktoranta może być w szczególności: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło. Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Uczelnia może jednak w szczególnych przypadkach uznać źródło dochodu jako stałe np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez doktoranta później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu doktoranta dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.

6.        Do dochodu wlicza się:

a.        przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b.        deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

c.         inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych doktoranta i rodziny doktoranta takie jak:

·            renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

·            renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

·            świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

·            dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

·            świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

·            emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

·            renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,

·            zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

·            środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

·            należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.),

·            należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

·            należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

·            dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne,

·            alimenty na rzecz dzieci,

·            zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

·            świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

·            stypendia określone w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

·            kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

·            należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

·            dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, nr 137, poz. 1304, nr 203, poz. 1966 i nr 213, poz. 2081),

·            dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

·            ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

·            ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,

·            świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

·            dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

·            dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

·            renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

7.        Do dochodu nie wlicza się:

a.        świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów i ów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym,

b.        stypendiów przyznawanych uczniom, doktorantom i om w ramach:

·            funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

·            niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

·            umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,

c.         świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy o systemie oświaty,

d.        świadczeń o których mowa w art. 173 a, 199 a ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym,

e.        stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8.        Utrata dochodu to sytuacja, kiedy dochód wykazywany w roku bazowym nie jest osiągany w chwili składania wniosku o stypendium. W takiej sytuacji  ustalając dochodów rodziny nie uwzględnia się dochodu utraconego.

9.        Utrata dochodu jest spowodowana jedynie wystąpieniem następujących okoliczności:

a.        uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b.        utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

c.         utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d.        utratą zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e.        wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

f.          utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g.        utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,

h.        utratą świadczenia rodzicielskiego,

i.          utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

j.          utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

10.    Uzyskanie dochodu to sytuacja, kiedy w trakcie roku bazowego lub po nim pojawia się nowy dochód i jest on osiągany w momencie składania wniosku o stypendium.

11.    W przypadku uzyskania dochodu przez doktoranta lub członka rodziny w roku bazowym, dochód tej osoby dzieli  się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty.

12.    W przypadku uzyskania dochodu przez doktoranta lub członka rodziny po roku bazowym dochód rodziny powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

13.    Uzyskanie dochodu następuje wyłącznie w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:

a.        zakończenia urlopu wychowawczego,

b.        uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c.         uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d.        uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e.        rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14 ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

f.          uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g.        uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

h.        uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

i.          uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

14.    Dochody osiągnięte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

a.        dochody z roku bazowego przeliczenia się na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego tego roku kalendarzowego,

b.        w przypadku uzyskania dochodów po roku bazowym przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym dochód został uzyskany.

15.    W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku bazowym i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

16.    W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

17.    Ustalając dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

a.        oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (za emeryturę lub rentę rolniczą),

b.        gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

c.         gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.