POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Siedzibą Wydziału Ekonomii i Zarządzania jest piękny budynek usytuowany przy ulicy Warszawskiej, na terenie dawnej osady niemieckiej, założonej w końcu XVIII wieku - Kleindorf.

Historia działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie ekonomii sięga w Białymstoku lat 60. W połowie tego dziesięciolecia powstał bowiem samodzielny Zakład Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Białymstoku, a na początku lat 70. Zakład Ekonomii Politycznej oraz Zakład Planowania białostockiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo kształcono tu nauczycieli i pracowników administracji na poziomie zawodowym. Jednakże już w 1972 roku Uczelnia otrzymała prawo kształcenia w systemie pięcioletnich studiów magisterskich oraz prawo tworzenia wydziałów.

Zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Instytut Nauk Ekonomicznych w 1987 roku został przekształcony w samodzielny Wydział Ekonomiczny. Osiągnięcia naukowe oraz stały rozwój kadry zaowocowały przyznaniem Wydziałowi w roku 1991 przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów Naukowych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Umożliwiło to dalszy rozwój kadry naukowej. Pierwsze kolokwium habilitacyjne na Wydziale Ekonomicznym odbyło się w 2003 roku.

O ciągłym rozwoju Wydziału świadczy znaczące poszerzenie oferty edukacyjnej w latach 2004-2017. Oprócz ekonomii Wydział oferuje przyszłym studentom: Zarządzanie, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Logistykę. Ponadto przy współpracy z Wydziałem Prawa otwarto kierunek Ekonomiczno-Prawny, zaś z Wydziałem Biologiczno-Chemicznym - Ekobiznes. Ponadto na Wydziale prowadzone są wysoko oceniane przez słuchaczy i absolwentów studia podyplomowe. Wydział od 2002 kształci również przyszłą kadrę naukową oferując studia doktoranckie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału Ekonomicznego początkowo skupiały się głównie wokół zagadnień poruszanych w ramach ekonomii głównego nurtu: teorii wzrostu gospodarczego, ekonomik szczegółowych, polityki gospodarczej i regionalnej, instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego. Z czasem zainteresowania naukowe pracowników rozciągnęły się również na obszar nauk o zarzadzaniu (w tym zarządzanie kapitałem ludzkim, zarzadzanie strategiczne, marketing, logistyka) oraz finanse (w tym finanse publiczne i lokalne). Ponadto dość silnie rozwijane są badania w nurcie heterodoksyjnym: ekonomia austriacka, ekonomia zrównoważonego rozwoju czy ekonomia behawioralna.
Pracownicy Wydziału podjęli też współpracę z uczelniami w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Turcji, Włoszech, Niemczech, Portugalii, Węgrzech, na Litwie i Białorusi.