POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku powstał w 1987 roku. Siedzibą Wydziału jest piękny budynek usytuowany przy ulicy Warszawskiej, na terenie dawnej osady niemieckiej, założonej w końcu XVIII wieku - Kleindorf.

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych (przyznane przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów od 1991 roku) oraz do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (od 2002 roku).

W skład Wydziału wchodzi pięć katedr oraz osiem zakładów. Łącznie zatrudnionych jest w nich 83 osoby, w tym:

  • 29 pracowników samodzielnych (w tym 7 z tytułem profesora),
  • 37 adiunktów,
  • 17 asystentów.

Zatrudnieni na Wydziale pracownicy naukowo-dydaktyczni posiadają bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne w dziedzinie nauk ekonomicznych, a także doświadczenie praktyczne nabyte w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych oraz doświadczenie eksperckie i doradcze. Na Wydziale pracuje

Wydział prowadzi kształcenie na czterech kierunkach:

  • Ekonomia,
  • Zarządzanie,
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,
  • Logistyka,

Ponadto Wydział prowadzi studia międzywydziałowe:

  • Ekonomiczno-Prawny (wspólnie z Wydziałem Prawa)
  • Ekobiznes (wspólnie z Wydziałem Biologiczno-Chemicznym),
  • Ekonometria i Informatyka (wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki).

Na czterech kierunkach realizowane są studia pierwszego i drugiego stopnia. Na kierunku Logistyka oraz na studiach międzywydziałowych, realizowane są studia pierwszego stopnia. Kształcenie na poszczególnych kierunkach odbywa się w ramach specjalności, które dostosowywane są do potrzeb rynku pracy.

Dla absolwentów szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny i pragną kontynuować naukę przeznaczone są czteroletnie studia doktoranckie. Ponadto absolwentom studiów licencjackich i magisterskich oferowanych jest kilkanaście studiów podyplomowych, których lista jest weryfikowana w oparciu bieżące potrzeby rynku pracy. 

Wysoki poziom kształcenia, badań naukowych oraz umiędzynarodowienie Wydziału ma swoje przełożenie w ocenach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niezależnych instytucji, działających na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. W parametryzacji jednostek naukowych przyznano Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania UwB kategorię „B”. W 2011 roku studia prowadzone na WEiZ UwB (kierunki: Ekonomia i Zarządzanie) uzyskały pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej a w 2014 dla kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Ponowna ocenia PKA, przeprowadzona w 2017 roku, na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie potwierdziła, że Wydział zapewnia wysokie standardy kształcenia - ponownie przyznano pozytywną ocenę i postanowiono ją utrzymać przez pięć kolejnych lat. Od 2010 r., by umiędzynarodowić proces kształcenia, WEiZ został uczestnikiem program ACL Education Futures Program Agreement, a od 2016 r.  -  programu Global Scholars.