POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie
składają następujące dokumenty:

 1. ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem formy studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne), ze wskazaniem dziedziny / dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
 2. poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
 3. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta [kolorowe zdjęcie do ELD w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości [300 dpi],
 4. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach, stażach, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp..,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem), a w przypadku ukończenia kilku kierunków studiów – odpis dyplomu ukończenia każdego z nich, w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – odpowiednie dokumenty poświadczające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie,
 6. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.),
 7. oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości sprawowania opieki naukowej nad kandydatem
 8. dodatkowo można dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego,
 9. kandydat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w procesie rekrutacji zobowiązany jest złożyć WKR stosowny wniosek zaopiniowany przez Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w terminie 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej,
 10. zaświadczenie wskazujące średnią ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich,
 11. dyplom honorowy ( w przypadku jego uzyskania)