POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Aktualności

Zapomoga

Może być przyznana na wniosek doktoranta, który tylko  z przyczyn losowych znalazł się  przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej np. klęskami żywiołowymi (np. pożar, powódź, susza), śmiercią lub ciężką chorobą członka najbliższej rodziny doktoranta. Zapomogę doktorant może otrzymać 2 razy w roku akademickim, ale z powodu jednego zdarzenia przysługuje tylko jedno świadczenie. Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż 2 miesiące od zdarzenia powodującego pogorszenie sytuacji materialnej.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wydatki, koszty wygenerowane przez zaistniałe zdarzenie, w związku z którym doktorant składa wniosek. Ważne jest jak najlepsze zobrazowanie finansowego pogorszenia sytuacji materialnej.

Zapomoga nie przysługuje w przypadku stałej, trudnej sytuacji materialnej.