POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Aktualności

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 2018/2019

  1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej zgodnie z Regulaminem zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku, Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2012 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich U. z 2017 r. poz. 1696:
  2. na pierwszym roku studiów, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał bardzo dobre wyniki (według listy rankingowej z rekrutacji);
  3. na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, doktorantowi, który terminowo (do dnia 30 września) zaliczył rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku (bezwarunkowo), wykazał się postępami w pracy naukowej. W szczególności punkty przyznaje się za:

- publikacje,

- udział w konferencjach naukowych z wygłoszonym referatem lub plakatem dotyczącym tematyki pracy badawczej doktoranta,

- odbyte staże związane z tematyką pracy badawczej doktoranta,

- postępy w pracy doktorskiej/wszczęcie przewodu doktorskiego,

- kierowanie projektem naukowo-badawczym w ramach NCBiR lub NCN.

Doktorant ubiegający się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej składa wniosek do Rektora, Wykaz Osiągnięć Doktoranta (Załącznik nr 1A) oraz odpowiednie dokumenty (uporządkowane) potwierdzające wszystkie osiągnięcia poddawane ocenie we wniosku stypendialnym

Po dokonaniu oceny wniosków Komisja Doktorancka Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB ustala listy poszczególnych roczników według kryterium bezwzględnej liczby uzyskanych punktów i rekomenduje Rektorowi UwB doktorantów (oddzielnie z każdego rocznika) o największej liczbie punktów do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w ramach obowiązującego limitu.

Wnioski składamy w terminie do 15 października.
 
Skład Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
 
Uchwała nr 488 z dnia 12 marca 2018 r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
 
wniosek o stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej
 
Załącznik 1A Zestawienie osiągnięć Doktoranta
 
Załącznik 1C Wykaz dokumentów do stypendium
 
Załącznik 1D Opinia Opiekuna naukowego do stypendium

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

  1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej zgodnie z Regulaminem zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku, Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2012 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich U. z 2016 r. poz. 558 może być przyznane doktorantowi:
  2. na pierwszym roku studiów, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał bardzo dobre wyniki (według listy rankingowej z rekrutacji);
  3. na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, doktorantowi, który terminowo (do dnia 30 września) zaliczył rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku (bezwarunkowo), wykazał się postępami w pracy naukowej. W szczególności punkty przyznaje się za:

- Publikacje

- Udział w konferencjach naukowych z wygłoszonym referatem lub plakatem dotyczącym tematyki pracy badawczej doktoranta

- Odbyte staże związane z tematyką pracy badawczej doktoranta

- Postępy w pracy doktorskiej/wszczęcie przewodu doktorskiego

- Kierowanie projektem naukowo-badawczym w ramach NCBiR lub NCN

11.Doktorant ubiegający się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej składa wniosek (załącznik do Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku), Wykaz Osiągnięć Doktoranta oraz odpowiednie dokumenty (uporządkowane) potwierdzające wszystkie osiągnięcia poddawane ocenie we wniosku stypendialnym.

  1. Po dokonaniu oceny wniosków Komisja Doktorancka Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB ustala listy poszczególnych roczników według kryterium bezwzględnej liczby uzyskanych punktów i rekomenduje Rektorowi UwB doktorantów (oddzielnie z każdego rocznika) o największej liczbie punktów do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w ramach obowiązującego limitu.

 

Wnioski składamy w terminie do 15 października.

Skład Doktoranckiej Komisji Stypendialnej

Uchwała nr 367

Uchwała nr 367 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zadad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktorackiego oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Stypendia z dotacji projakościowej

Zarządzenie nr 7 z 2012 - Regulamin zwiększania stypendiów doktoranckich 

Załącznik do Zarządzenia nr 7 z 2012 r - wniosek doktoranta o zwiększenie stypendium

Opinia Opiekuna naukowego do stypendium

Wykaz dokumentów do stypendium

Zestawienie osiągnięć Doktoranta

 Stanowisko Stypendialnej Komisji Doktoranckiej