POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

  1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej zgodnie z Regulaminem zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku, Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2012 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich U. z 2016 r. poz. 558 może być przyznane doktorantowi:
  2. na pierwszym roku studiów, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał bardzo dobre wyniki (według listy rankingowej z rekrutacji);
  3. na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, doktorantowi, który terminowo (do dnia 30 września) zaliczył rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku (bezwarunkowo), wykazał się postępami w pracy naukowej. W szczególności punkty przyznaje się za:

- Publikacje

- Udział w konferencjach naukowych z wygłoszonym referatem lub plakatem dotyczącym tematyki pracy badawczej doktoranta

- Odbyte staże związane z tematyką pracy badawczej doktoranta

- Postępy w pracy doktorskiej/wszczęcie przewodu doktorskiego

- Kierowanie projektem naukowo-badawczym w ramach NCBiR lub NCN

11.Doktorant ubiegający się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej składa wniosek (załącznik do Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku), Wykaz Osiągnięć Doktoranta oraz odpowiednie dokumenty (uporządkowane) potwierdzające wszystkie osiągnięcia poddawane ocenie we wniosku stypendialnym.

  1. Po dokonaniu oceny wniosków Komisja Doktorancka Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB ustala listy poszczególnych roczników według kryterium bezwzględnej liczby uzyskanych punktów i rekomenduje Rektorowi UwB doktorantów (oddzielnie z każdego rocznika) o największej liczbie punktów do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w ramach obowiązującego limitu.

 

Wnioski składamy w terminie do 15 października.

Skład Doktoranckiej Komisji Stypendialnej

Uchwała nr 367

Uchwała nr 367 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zadad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktorackiego oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Stypendia z dotacji projakościowej

Zarządzenie nr 7 z 2012 - Regulamin zwiększania stypendiów doktoranckich 

Załącznik do Zarządzenia nr 7 z 2012 r - wniosek doktoranta o zwiększenie stypendium

Opinia Opiekuna naukowego do stypendium

Wykaz dokumentów do stypendium

Zestawienie osiągnięć Doktoranta

 Stanowisko Stypendialnej Komisji Doktoranckiej